Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 66 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille Kotiseutupäiville  

TRE:2525/00.03.01/2019

Valmistelija

 • Heinonen Kristiina, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh.040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuusula isännöi Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 8.–11.8.2019 teemalla ”Kulttuuri liikuttaa”.

Suomalaisen kotiseutuliikkeen vuotuista päätapahtumaa, Valtakunnallisia kotiseutupäiviä, vietetään tänä vuonna 71. kerran. Päivät järjestetään vuosittain eri puolilla maata.

Tuusulassa päiviä vietetään teemaotsikolla "Kulttuuri liikuttaa". Kulttuuri liikuttaa ihmisiä monin tavoin sekä tunnetasolla että konkreettisesti. Kulttuurin ihmisiä liikuttava voima näkyy niin kotiseutujen vetovoimaisuutena kuin kansalaistoimintana ja kulttuurimatkailuna. Tapahtuman suojelijana toimii Tuusulassa viihtyvä kulttuurin ystävä ja valtakunnallinen vaikuttaja Erkki Tuomioja.

Vuonna 2019 Suomen Kotiseutuliitto täyttää 70 vuotta, ja kotiseutupäivät on myös liiton juhlavuoden tärkein tapahtuma.

Ilmoittautuminen Kotiseutupäiville 26.7.19 mennessä osoitteessa: https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2019/ilmoittautuminen/

Lisätietoja: https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2019/.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa 8.-11.8.2019 oikeutetaan osallistumaan __________.

Osallistumismaksut ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa 8.-11.8.2019 oikeutetaan osallistumaan Terhi Kiemunki.

Osallistumismaksut ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Kokouskäsittely

Joanna Leino ehdotti puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Matti Joki ehdotti Terhi Kiemunkia.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, joista oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Johanna Loukaskorpi Jaa, Terhi Kiemunki Ei
Äänestyksen tulos: Terhi Kiemunki valittiin äänin 6-5 (yksi tyhjä ääni)

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 42%

  Joanna Leino, Noora Tapio, Johanna Loukaskorpi, Matti Helimo, Eija Nevala

 • Ei 6 kpl 50%

  Terhi Kiemunki, Anne-Mari Jussila, Seppo Kovala, Essi Vallbacka, Matti Joki, Henrik Kähkönen

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Hanna Salo

Tiedoksi

valitut, Jaana Leppäkorpi, Ulla Majamaa, matkat@tampere.fi, Toimi Jaatinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.