Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 72 Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n oikaisuvaatimus nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuspäätökseen 

TRE:10/12.05.00/2019

Valmistelija

  • Laukamo Päivi, Johtava koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kokoomusopiskelijat ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (49 §) nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksista vuodelle 2019. Yhdistykselle ei myönnetty avustusta, koska avustustoiminnan yleisten periaatteiden (hyväksytty kh 23.11.2009, päivitetty kh 26.11.2018) mukaan avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan toiminta-avustus on harkinnanvarainen ja harkinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n toiminta kohdistuu lähinnä jäseniin tai uusien jäsenten hankkimiseen.

Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen toiminnan päämääränä on tarjota keskustaoikeistolaisille opiskelijoille mahdollisuus toimia politiikassa ja vaikuttaa erityisesti opiskelijapolitiikkaan. Yhdistys toimii Tampereen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Koska oppilaitosten sisäisten opiskelijajärjestöjen toiminta rajautuu pääasiassa suppealle joukolle, noudatettiin avustusvalmistelussa periaatetta, jonka mukaan avustusta esitetään vain yhdelle samaa poliittista aatesuuntaa edustavalle yhdistykselle. Kokoomusnuorten osalta avustusta myönnettiin Kokoomuksen Nuorten Tampereen Aluejärjestö ry:lle.

Avustushakemuksessaan Tampereen Kokoomusopiskelijat ry kertoo avustuksen suunnitelluksi käyttötarkoitukseksi kaikille avoimien tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän tehostamisen. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaan kaikille avointen tapahtumien luonne vaikuttaisi kuitenkin olevan pääasiassa uusien jäsenten rekrytoiminen sekä yhdistyksen toiminnan näkyvyyden parantaminen. ”Tampereen Kokoomusopiskelijat järjestää koulutusten ja seminaarien lisäksi myös vapaa-ajan toimintaa, esim. vapaamuotoisten tapaamisten merkeissä, joihin uusilla jäsenillä on matala kynnys osallistua. Tapahtumilla pyritään lisäämään yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä, sekä rekrytoimaan uusia jäseniä, sekä tarjoamaan jäsenistölleen mielekästä toimintaa, ja aktivoitumismahdollisuuksia.” Koulutusten ja seminaarien ei toimintasuunnitelmassa mainita olevan kaikille avoimia.

Näillä perusteilla esitetään, että Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n oikaisuvaatimus hylätään. Yhdistyksen on kuitenkin mahdollista erikseen hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019 päätöstä § 49 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Kokoomusopiskelijat ry

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.