Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 67 Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus vanhempainyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen 

TRE:11/12.02.00/2019

Valmistelija

  • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti vuoden 2019 toiminta-avustuksista vanhempainyhdistyksille kokouksessaan 21.2.2019, 25 §. Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen saamastaan toiminta-avustuksesta, koska katsoo sen perustuvan väärään oppilasmäärään. Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistykselle on maksettu avustusta 1.-9. luokan oppilasmäärä huomioiden 2,30 e / oppilas, yhteensä 499 e.  Avustusta myönnettäessä ei virheellisesti ole huomioitu päiväkoti Pikkupurren lapsia (55) eikä esioppilaita (27). Oikaisuvaatimuksessa pyydetään avustuksen lisäämistä 82 lapsen/oppilaan osalta yhteensä 188,60 e.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, viimeksi päivitetty 26.11.2018) mukaan, toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteisön sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n säännöissä ilmoitetaan yhdistyksen tarkoitukseksi tukea ja kehittää Suomen Adventtikirkon ylläpitämää Tampereen kristillistä koulua ja sen toimintaa hyvän, terveen, kristillisen kasvatuksen antamiseksi lapsille ja nuorille tätä ja tulevaa elämää varten.

Säännöissä ei ole mainintaa esioppilaista tai yhteistyöstä päiväkodin kanssa. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa on maininta, että yhdistys on kokouksessaan 6.4.2017 hyväksynyt Päiväkoti Pikkupurren vanhempainyhdistyksen liittymisen osaksi koulun vanhempainyhdistystä. Tämän on jäänyt avustusta käsiteltäessä huomioimatta.

Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 mainitaan, että vanhempainyhdistyksen ydintehtävä on tukea vanhempia ja koulua lasten kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa.

Lisäksi yhdistys kannustaa vanhempia esirukoukseen oppilaiden ja koulun henkilökunnan puolesta sekä aktivoi rukoustoimintaa järjestämällä säännöllisiä esirukoushetkiä koululla.

Yhdistys kehittää vanhempien koulutustoimintaa ja varustamista ajankohtaisista aiheista kristilliseltä arvopohjalta vuosittaisella teemapäivällä. Yhdistyksen tehtävänä mainitaan myös yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Oikaisuvaatimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuija Viitasaari, Kristiina Järvelä, Pirjo-Liisa Länkinen, Katri Mantere, Tampereen Kristillisen koulun vanhempianyhdistys ry

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut oikaisuvaatimusmenettelyssä, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.