Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 74 Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden oikaisuvaatimus liikuntapalvelujen toiminta-avustuspäätökseen 

TRE:6/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Henttonen Anna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaat vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (§ 39) liikuntapalvelujen toiminta-avustuksista vuodelle 2019. Yhdistykselle ei myönnetty avustusta, koska lautakunnan hyväksymien avustuskriteerien (sikula 22.11.2018) mukaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia ei myönnettä sellaisille yhdistyksille, joiden edellisen toimintakauden varsinainen toiminta, lapsi- ja nuorisoliikunta tai tilitapahtumat ovat olleet vähäisiä.

Perusteena Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden avustamiselle Tampereen Sisu ry:n avustuksen yhteydessä on ollut jaoston liikuntatoiminta, mutta kriteerien muuttamisen jälkeen perusteita jaoston liikuntatoiminnan avustamiselle liikuntapalvelujen avustuskokonaisuudesta ei enää ole. Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksista ei voida myöntää avustusta eläkejärjestön kulttuuriharrastukseen. Mikäli yhdistys haluaa jatkossa hakea avustusta muuhun kuin liikuntatoimintaan tulee sen hakea avustusta toisesta kokonaisuudesta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämien toiminta-avustusten arviointikriteerien (sikula 22.11.2018) perusteella Tampereen Sisu ry voi hakea avustusta eri toiminnoille: "Samaan tarkoitukseen voi saada avustusta vain yhden toiminta-avustuksen muodossa. Mikäli yhdistys hakee avustusta eri toiminnoille useasta avustuskokonaisuudesta, on sen tehtävä oma hakemus jokaiseen kokonaisuuteen, mutta eriteltävä hakemuksessa avustettavan toiminnan sisältö muusta toiminnasta. Täten esimerkiksi liikuntaseuran hakiessa liikuntapalvelujen toiminta-avustuksen lisäksi myös soveltavan liikunnan toiminta-avustusta, on sen eriteltävä yhdistyksen perustoiminta ja soveltavan liikunnan toiminta hakemuksessa ja liiteasiakirjoissa. Yhdistyksen on varmistettava, etteivät samat toiminnan sisällöt ja osallistujamäärät tule kirjatuksi useaan eri avustuskokonaisuuteen."

Avustushakemus esitetään siirrettäväksi avo- ja asumispalveluihin valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019 päätöstä 39 § koskeva oikaisuvaatimus hylätään.

Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden avustushakemus siirretään avo- ja asumispalveluihin valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.