Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 123 Lampun henki -palkinnon myöntäminen vuonna 2020 

TRE:6070/00.04.02/2020

Valmistelija

  • Lehtinen Marianna, Johtava koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, puh. 040 801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jo vuodesta 2009 alkaen Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (entinen Pirkanmaan Taikalamppu) ovat halunneet palkita Vuoden lastenkulttuuritoimijan Lampun henki -palkinnolla. Lastenkulttuuritekijöiden palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota lapsen oikeuteen olla lapsi ja kulttuurikasvatuksen merkitykseen lasten hyvinvoinnin edistäjänä.                                          

Lastenkulttuurilla ja taidekasvatuksella luodaan pohjaa lapsen elämänhallinnan taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen. Lapsilla ja nuorilla on usein aikuisia heikommat mahdollisuudet vaikuttaa taidekokemukseensa tai tarjontaan. On myös lapsia, jotka tarvitsevat enemmän tukea, jotta taide tai kulttuurikokemus voisi olla tasavertainen. Jotta taide ja kulttuuri voisi lisätä lapsen hyvinvointia, vaatii se lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen tekijöiltä herkkyyttä ja sensitiivisyyttä ymmärtää lasta tasavertaisena ihmisenä. Ymmärrys syntyy myös rohkeudesta kohdata lapsi ja olla aikuinen.     

Palkinnon saaja voi olla pirkanmaalainen henkilö tai muu toimija, joka on tehnyt merkittävää työtä lastenkulttuurin hyväksi. Ehdotuksia on kerätty Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten ohjausryhmältä sekä henkilökunnalta. Tänä vuonna esille tuli vain yksi ehdotus, joka sai laajan kannatuksen sekä henkilökunnan että ohjausryhmän sisällä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta vahvistaa Lampun henki -palkinnon saajan kokouksessaan. Valinta tulee julkiseksi 20.11.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Lampun henki -palkinnon saaja valitaan erillisen liitteen mukaisesti.

Valinta tulee julkiseksi 20.11.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johtava museolehtori Anne Keskitalo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Piritta Suominen, Toimi Jaatinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.