Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 125 Perusopetuksen A1-kielen ja matematiikan tuntijakojen muuttaminen vuosiluokilla 3-4 

TRE:6124/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari puh. 050 432 3529, erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 050 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuksen A1-kielen varhentamisen myötä ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa kaikilla oppilailla 1. luokalta. Kielen varhennus toteutetaan vaiheittain sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen (TRE:1232/12.01.01/2019) mukaisesti. Ensimmäisen vieraan kielen opiskelun aikaistaminen on tuonut esiin tarpeen tarkistaa A1-kielen tuntijakoa myös vuosiluokan 3 osalta.

Valtioneuvoston kesällä 2012 antaman asetuksen mukaisesti vuosiluokille 3-6 tulee opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti sijoittaa yhteensä 9 vuosiviikkotuntia A1-kieltä. Aikaisemmin nämä on jaoteltu Tampereella siten, että kielenopiskelun alkuvaiheessa, 3. luokalla, on ollut 3 vuosiviikkotuntia ja muilla vuosiluokilla 4-6 kaksi vuosiviikkotuntia. Tämän tarkoituksena on ollut  vankan pohjan luominen kielen opiskeluun ja perustaitoihin jo varhaisessa vaiheessa.

Tarkasteltaessa A1-kielen tuntien jakautumista uusien asetusten mukaan, on tarpeen tehdä muutoksia myös vuosiluokkien 3-6 tunteihin. Tarkastelussa on huomioitava oppilaan kokonaistuntimäärä jokaisella vuosiluokalla.

Lukuvuodesta 2021-22 lähtien esitetään, että A1-kielen 3. vuosiviikkotunti siirretään vuosiluokalle 4, josta vastaavasti siirretään yksi matematiikan tunti 3. luokalle. Yhden matematiikan tunnin lisäys 3. luokalla tukee perustaitojen oppimista. Näin oppilaan kokonaistuntimäärä ei kasva ja nykyiseen opetussuunnitelmaan kirjatut matematiikan tavoitteet sekä sisällöt toteutuvat myös uuden tuntijaon myötä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Perusopetuksen vuosiluokkien 3 ja 4 A1-kielen ja matematiikan tuntijakojen muutokset hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Tanja Jurvanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.