Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 124 Perusopetuksen opetussuunnitelmallisten painotusten järjestäminen 

TRE:5747/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Mikko Tiirikainen, puh 040 806 3533, erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 050 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki tarjoaa painotettua opetusta vuosiluokille 3-9. Jokaisen oppilaan on mahdollista hakea painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeiden kautta. Opetukseen hyväksytään soveltuvuuskokeiden perusteella vahvistetun minimipisterajan saavuttaneet oppilaat paremmuusjärjestyksessä hyväksytyn sisäänottomäärän puitteissa.

Opetussuunnitelmalliset painotukset alkavat joko 3. tai 7. vuosiluokalta. Mikäli oppilas pääsee painotukseen vuosiluokalle 3, hänellä on oikeus jatkaa painotuksessa perusopetuksen loppuun saakka. Jokainen 6. vuosiluokan oppilaalla on oikeus hakeutua 7. luokalta alkavaan painotukseen. Oppilas voi opiskella ainoastaan yhtä opetussuunnitelmallista painotusta kerrallaan.

Sisäänottomäärät on määritelty edellisen kerran vuonna 2012. Oppilasmäärien kasvun ja ikäryhmien kokojen vaihtelevuuden vuoksi niitä tulee tarkastella uudelleen. On syytä huomioida, että koulutalojen käyttöasteen vaihteluista johtuen, painotusten sisäänottomäärien tulee olla joustavat huomioiden alueen ensisijaisen oppilaaksi oton.

Lukuvuonna 2019-2020 rehtoreiden kanssa kartoitettiin opetussuunnitelmallisten painotusten kehittämistarpeita. Erityisesti esiin nousivat tarve yhdenmukaistaa sisäänottomääriä ja vastata joustavasti muuttuneeseen kysyntään.

Liikuntapainotuksen kehittämistyössä on todettu tarve huomioda varhaisen erikoistumisen ja yksilölajien kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollistaminen. Tässä yhteydessä koko liikuntapainotuksen sisältö tarkastellaan uudelleen ja päivitetään vastaamaan laajemmin liikunnallisen elämäntavan tavoitteita.

Vastaava rehtori vahvistaa seuraavan lukuvuoden painotusten sisäänottomäärän ennen hakuajan aloittamista. Painotusten sisäänottomäärä joustaa alueen ensisijaisen oppilaaksi oton tarpeen mukaan. Opetussuunnitelmallisen painotuksen järjestäminen ei edellytä oman luokan perustamista painotuksessa opiskeleville oppilaille.

Painotuksen nimi Koulu/koulut Sisäänottomäärä
Musiikki

Ahvenisjäri,Linnainmaa, Pispala/Wivi Lönn

 

 

15-30 (vuosiluokalta 3 aloittava

 

0-30 (vuosiluokalta 7 aloittava)

Kuvataide

Tammela

Juhannuskylä

15-46 (vuosiluokalta 3 aloittava)

0-60 (vuosiluokalta 7 aloittava)

Urheilu elämäntapana

Sampo, Tesoma

Sampo, Tesoma, Hatanpää

15-30 (vuosiluokalta 3 aloittava)

0-30 (vuosiluokalta 7 aloittava)

Nuoren kilpaurheilijan polku Kaupunkitasoinen 0-20 (vuosiluokalta 7 aloittava)
Kokeellinen tiede Etelä -Hervanta 15-30
Matematiikka-luonnontieteet Tesoma 15-30
Teknologia Kaukajärvi 15-30
Luova muotoilu Kaarila 15-30
Matematiikka Takahuhti 15-30
Media  Kämmenniemi 15-30
Latina Juhannuskylä 15-30

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Opetussuunnitelmallisten painotusten oppilaiden sisäänottomäärät ja kehittämiseen liittyvät periaatteet hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä korjasi perustelutekstistä virheelliset sisäänottomäärät Tammelan ja Juhannuskylän koulujen osalta. Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Tanja Jurvanen, Mikko Tiirikainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.