Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 128 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville 

TRE:1382/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Ahonen Juha, Intendentti

Valmistelijan yhteystiedot

Intendentti Juha Ahonen, puh. 050 411 3033, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja -seminaari ja samalla valtakunnalliset orkesteripäivät järjestetään 23.-24.11.2020 Helsingissä. Keväälle suunnitellut orkesteripäivät siirtyivät poikkeuksellisesti syksyyn koronaepidemian vuoksi.

Valtakunnalliset orkesteripäivät on perinteisesti ollut tärkeä koulutustilaisuus orkestereiden lautakunta- ja johtokuntien edustajille. Luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättää pormestari.

Orkesteripäivien aiheina ovat mm. yleisötyöhön, striimaukseen ja talouteen liittyviä aiheita sekä katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusuudistukseen.

Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-19 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista edustajaa, ja jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä, ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että Suomen Sinfoniaokresterit ry:n syyskokoukseen, seminaariin ja valtakunnallisille orkesteripäiville 23.-24.11.2020 oikeutetaan osallistumaan _______________ ja varalla jäsen ____________________.

Orkesteripäivien osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että Suomen Sinfoniaokresterit ry:n syyskokoukseen, seminaariin ja valtakunnallisille orkesteripäiville 23.-24.11.2020 oikeutetaan osallistumaan Johanna Loukaskorpi.

Orkesteripäivien osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Eveliina Oksa poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti valita lautakunnan edustajaksi puheenjohtaja Johanna Loukaskorven.

Tiedoksi

Nimetty, toimielinpalvelut@tampere.fi, hr_pirkanmaa@monetra.fi, Toimi Jaatinen, Juha Ahonen, Lauri Lehtonen, Mia Helin, Jukka Tapiola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.