Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 120 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5415/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelija Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä tuloksellisuuspilottien ja riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät tammi-elokuussa pääosin suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden onnistumisina pidetään mm. prosessien digitalisointia ja automatisointia, harrastamisen, liikkumisen ja lukemisen edistämistä ja kestävän kehityksen suunnitelmien laadintaa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan merkittävien rakennushankkeiden etenemistä.

Koronatilanne on osittain peruuttanut ja hidastanut palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Suunnitelluista toimenpiteistä osittain arvioitiin toteutuvan mm. tilavarauskäytäntöjen kehittäminen, yhdenvertaisuuden teemavuoden toimenpiteiden ja viestinnän saavutettavuuden edistäminen sekä tuloksellisuuspilottien toteuttaminen. Toimenpiteistä, joiden arvioitiin jäävän osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin. Riskienhallinnan osalta tunnistettiin mm. muuttuvien koronarajoitusten, omaehtoisten koronakaranteenien aiheuttamien henkilöstön poissaolojen sekä avustusyhteisöjen taloudellisen tilanteen heikentymisen aiheuttamat haasteet.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 8,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu toiminnan supistumisesta koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, hankintojen painottumisesta loppuvuoteen ja lomapalkkavelan muutoksen jaksotuksesta. Lautakunnan tilinpäätösennuste on 2,2 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu Korona-tilanteen aiheuttamista tulomenetyksistä. Talousohjelman toimenpiteiden vaikutukset on otettu huomioon ennusteessa. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 15,1 milj. euroa eli +4,0 %. Koronan aiheuttamien tulomenetysten vuoksi kasvu on edellisvuoden toteutunutta kasvua suurempi.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Koronan aiheuttamista asiakasmaksutulojen menetyksistä johtuen. Toimintakulujen ennuste on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska poikkeustilanne on vähentänyt ateriapalvelujen ostoja ja päiväkotien tarvikehankintoja. Lisäksi sijaiskustannukset ovat pienentyneet ja palkattomia vapaita on pidetty ennakoitua enemmän. Vastaavasti avustusmenot ylittyvät, mikä johtuu palvelusetelipäiväkotien ja yksityisten päiväkotien ylläpitäjille maksettavista kompensaatioista ja varhaiskasvatuksen palveluseteleiden seudullisesta indeksikorotuksesta.

Perusopetuksen tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska koronapandemia on vähentänyt aamu- ja iltapäivätoiminnasta saatavia asiakasmaksuja. Toimintakulujen ennuste alittaa budjetin 0,3 milj. eurolla koronapandemian vähentäessä mm. koulujen tarvikehankintoja, ateriakustannuksia ja oppilaskuljetuskustannuksia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,2 milj. euroa budjetoitua heikompi. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimipisteiden ja laitosten sulkeminen asiakkailta keväällä korona-epidemian vuoksi tarkoitti maksutuottojen menetystä lähes kokonaan ja myynti- ja vuokratuottojen menetystä valtaosin. Poikkeustilanteen aiheuttamia vaikutuksia kävijämääriin syksyn aikana on mahdoton arvioida. Tämän hetkisen tilanteen valossa tulojen arvioidaan alittuvan yhteensä 3,1 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy museopalvelujen, Sara Hildénin taidemuseon ja Tampere Filharmonian Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamat korona-avustukset, yhteensä 0,570 milj. euroa. Suurimmat tulojen menetykset ovat liikunta- ja museopalveluissa. Toimintakulujen ennuste on 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska toiminta on supistunut koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Henkilöstökulut toteutuvat suunniteltua pienempinä, mikä johtuu sijaisten ja muun määräaikaisen henkilöstön vähentämisestä, ilta- ja viikonloppulisistä sekä rekrytointiviiveestä. Palvelujen ostoissa ja tarvikehankinnoissa ennustetaan säästöjä, koska mm. näyttelyjen ja tapahtumien rakentaminen sekä kuljetus- ja matkustuskustannukset ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä.

Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat kaupunginvaltuustossa päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita oli vuoden 2020 vuosisuunnitelmassa yhteensä 1,8 milj. euroa. Toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellun mukaisesti (toteuma-aste 96 %).

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointiennuste on 9,8 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Perusopetuksen ensikertaisen kalustamisen menot alittuvat, koska Tammerkosken koulutalon remontti ja Pispalan koulun tilat valmistuvat vasta vuonna 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.