Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 127 Tampereen kaupungin esiopetuksen sekä peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteet 

TRE:1713/12.02.03/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Pia Mikkola, puh. 050 468 2922, vastaava rehtori Ville Raatikainen, puh. 040 576 8949, vastaava rehtori Petri Peltonen, puh. 050 525 8561, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 19.3.2020 päätöksellä § 50 päättänyt Tampereen kaupungin esiopetuksen ja peruskoulujen oppilaiden kuljetusperusteista. Päätöstä tulee täsmentää vastaamaan nykytilaa. Tämä päätös kumoaa kokonaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 19.3.2020 tekemän § 50 päätöksen. 

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä sekä tutustua yhdessä lapsen kanssa koulumatkaan hyvissä ajoin ennen koulunkäynnin aloittamista. Koulukuljetus järjestetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää terveydellisistä syistä, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun. Kasvatus- ja opetuspalvelut ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.

Perusopetuslain 32 §:ssä todetaan seuraavaa:

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Koulukuljetus järjestetään Tampereella seuraavin perustein:

1. Esioppilaalle sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaalle koulukuljetus tarjotaan kaupungissa kouluilla tapahtuvaan varhaiskasvatusta täydentävään toimintaan.

2. Tampereen kaupungissa koulukuljetukseen on oikeus ainoastaan ensisijaisella oppilaaksiotolla. Huoltaja itse vastaa esioppilaan sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista mikäli lapsi käy esiopetusta tai ensimmäistä tai toista luokkaa muussa kuin kunnan osoittamassa paikassa. 

3. Oppilaalle myönnetään korkeintaan kaksi koulukuljetusta koulupäivänä.

4. Matkan pituuden mukaan, kun matka omaan lähikouluun:

- esikoululaisella yli 3 km

- 1.–2. luokan oppilaalla yli 3 km

- 3.–4. luokan oppilaalla yli 4 km

- 5.–10. luokan oppilaalla yli 5 km

Koulukuljetus myönnetään väestörekisteriin merkitystä osoitteesta oppilaalle osoitettuun kouluun. Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa reittiä myöten kotipihalta kouluportille. Matkan mittaamisessa käytetään kaupungin käytössä olevaa mittausohjelmaa.

Poikkeuksena ovat

- Kämmenniemen koulun ja Olkahisen koulun Sorilan koulutalon 5.–6. -luokkien oppilaat, jos matka on vähintään 4 kilometriä.

5. Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden perusteella

Rasittavuus:

Koulumatkan rasittavuuden perusteella myönnetään koulukuljetus terveydellisin perustein, mikäli yksilöllinen oppilashuoltotyöryhmä näin toteaa ja on arvioinut oppilaan selviytymisen koulumatkastaan.

Vaarallisuus:

Teiden turvallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiituarviointimenetelmää sekä kuljetustyöryhmän lausuntoa. Koululiitu-arviointimenetelmässä on tutkittu liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja luotu menetelmä turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Koulutien eri osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja liikenteen ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tieosuuksittain, joilla tarkoitetaan ominaisuuksiensa perusteella samanlaisia tienosia. Menetelmän kehittämisessä on ollut kuntien lisäksi mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, kuntaliitto ja tiehallinto.

Petoeläimet:

Teiskossa ja Aitolahdessa petoeläinhavainnot varmentaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdysmies.

Kuljetusmuodot:

Matkan suorittamiseen voidaan yhdistellä ryhmäkuljetusta, julkista kulkuneuvoa ja omatoimista osuutta.

Joukkoliikenne:

Koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkiseen kulkuneuvoon.

Ryhmäkuljetus (Taksikuljetus /kouluautokuljetus):

- julkisen liikenteen puuttumisen johdosta, mikäli koulumatkan pituuden perusteella olisi oikeutettu koulukuljetukseen

- jos matkaan käytetty aika muutoin ylittää laissa määritellyt ajat (2,5 h alle 12 v. ja 3 h yli 12 v.)

- terveydelliset syyt

Mikäli kuljetus järjestetään ryhmäkuljetuksena, kuljetus järjestetään ns. keräilypaikoilta. Mikäli oppilas tarvitsee kuljetusten ajaksi saattajan, tulee asiasta olla asiantuntijalausunto (lääkäri tai psykologi) määritellylle ajalle.

Kilometrikorvaus:

Jos huoltaja hoitaa ryhmäkuljetukseen oikeutetun oppilaan kuljetuksen itse, korvataan hakemuksesta välittömiä ja välttämättömiä kuljetuskustannuksia verohallinnon vuosittain vahvistamien verottomien kilometrikorvausten mukaan matkan myöntäjän päätöksellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevat linjaukset hyväksytään.

Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan 19.3.2020 antaman päätöksen § 50.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 19.3.2020 § 50 kumotaan kokonaisuudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Pia Mikkola, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Elli Rasimus, Ville Raatikainen, Petri Peltonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.