Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 126 Valinnaisen kielen (A2-kieli) tuntijako vuosiluokilla 3-6 

TRE:6102/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari puh. 050 432 3529, erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 050 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt, että lukuvuodesta 2021-22 lähtien valinnaisen A-kielen (A2-kieli) opiskelu aloitetaan vuosiluokalla 3 (TRE:1232/12.01.01/2019). Siirtyminen tapahtuu vaiheittain em. päätöksen mukaisesti. Tämän vuoksi lukuvuonna 2021-22 valinnaisen A2-kielen aloittavia on sekä vuosiluokilla 3 että 4.

A2-kieleen on osoitettu vuosiluokille 1-6 yhteensä 6 vuosiviikkotuntia ja sen opiskelu on aloitettu tähän saakka vuosiluokalla 4. Jokaisella vuosiluokalla on ollut kaksi vuosiviikkotuntia A2-kieltä alakoulun ajan. Kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Niille oppilaille, jotka ovat valinneet jonkin muun kuin englannin ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (A1-kieli), tarjotaan A2-kieltenä englantia pakollisena valintana. 

A2-kielen opiskelu lisää oppilaan kokonaistuntimäärää alakoulussa. 

A2-kielen aloitusajankohdan aikaistumisen vuoksi tulee tuntijakoa tarkastella uudestaan. Seuraavassa on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa tuntijaon toteuttamiseksi.

Vaihtoehto a

Nykyinen tuntimäärä (6 vvt)  jaetaan vuosiluokille 3-6 seuraavasti:

3.lk                1vvt

4.lk                2vvt

5.lk                2vvt

6.lk                1vvt

Vaihtoehto b

Edellisen esityksen lisäksi vuosiluokalle 3 lisätään yksi vuosiviikkotunti, jolloin kokonaistuntimäärä on 3. luokalla 2vvt A2-kieltä. Lisäksi lukuvuodesta 2024-25 lähtien myös vuosiluokalle 6 lisätään yksi vuosiviikkotunti A2-kieltä. Näin ollen oppilaan A2-kielen kokonaistuntimäärä alakoulussa nousee 8 vuosiviikkotuntiin ja jakaantuu seuraavasti:

3.lk 2vvt

4.lk 2vvt

5.lk 2vvt

6.lk 2vvt

Monipuolisen kielitaidon kartuttaminen jo varhaisessa vaiheessa takaa paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden työelämässä. Tämän vuoksi halutaan tukea ja kannustaa perheitä valitsemaan lapsilleen jo alakoulussa useita vieraita kieliä. Kielen oppimisen vankan pohjan luomiseksi sekä opiskelutaitojen kehittymisen tukemiseksi kaksi lisätuntia A2-kieleen olisi tärkeää. Lisäksi tämä mahdollisesti kannustaisi perheitä jatkossakin valitsemaan lapsilleen laajasti vieraita kieliä, jos alakoulun aikana myös A2-kielen opiskeluun olisi nykyistä enemmän tunteja. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valinnaisen A2-kielen tuntijaoksi hyväksytään vaihtoehto b.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Tanja Jurvanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.