Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 122 Vuoden Aikuinen -huomioiminen ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan jakaminen vuonna 2020 

TRE:5219/00.04.02/2020

Valmistelija

  • Heinäsuo Tiia, Lapsiasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, puh. 050 411 2434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunta aloitti vuonna 2007 vuosittaisen palkinnon jakamisen lasten ja nuorten hyväksi tehdystä työstä ja päätti palkinnon myöntämisen periaatteista. Palkinnon myöntämisen periaatteita tarkistettiin 17.12.2009 ja 19.9.2013. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on jatkanut huomioimisen jakamista vuodesta 2017 samoilla periaatteilla.

Vuoden Aikuinen -huomioimisen saaja voi olla henkilö, ryhmä tai yhteisö, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Hyvä Haltija -kunniamaininta osoitetaan kaupungin työntekijälle tai yksikölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 20.8.2020 pidetyssä lähetekeskustelussa vuoden teemaksi valittiin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen. Ehdotuksia huomioimisen saajiksi pyydettiin kaikille avoimella sähköisellä lomakkeella 1.9.-11.10. Ehdotuksia tuli lomakkeen kautta yhteensä 37, lisäksi yksi ehdotus saapui sähköpostitse. 

Sivistys- ja kulttuurilautakunta valitsee Vuoden Aikuisen ja Hyvän Haltijan -huomioimisten saajat kokouksessaan saapuneista ehdotuksista.

Vuoden Aikuinen -huomioimisen ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan kustannukset maksetaan Sivistyspalvelujen kustannuspaikalta 131001. Huomionosoitukset julkistetaan Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020 Raatihuoneella järjestettävässä tilaisuudessa.

Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 32 kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Vuoden Aikuinen -huomioimisen saaja ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan saaja valitaan erillisen liitteen mukaisesti.

Valinta tulee julkiseksi 20.11.2020 kello 13.00.

Huomioimisen kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen kustannuspaikalta 131001.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Lautakunta valitsi Antti Hiitin esityksestä yksimielisesti Vuoden Aikuinen -huomioimisen ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan saajat. Valinnat kirjattiin erilliseen liitteeseen, joka tulee julkiseksi 20.11.2020 kello 13.00.

Islam al-Nassar poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Tiia Heinäsuo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.