Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 20 Asumispalvelujen myöntämisen perusteet ikäihmisten asumispalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:839/05.01.05/2021

Valmistelija

  • Patronen Mari, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon kriteerit ikäihmisten palveluissa on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Asumispalveluiden myöntämisen perusteilla turvataan, että palvelut myönnetään yhdenmukaisesti kaikille kuntalaisille asuinalueesta riippumatta. Ikäihmisten palvelujen keskeisenä strategisena tavoitteena on valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Kun kotona asuminen ei ole enää turvallista ja mahdollista kotona asumista tukevien palveluiden avulla niin asiakas hakeutuu asumispalveluiden piiriin. Tavoite on kuitenkin samalla myös haaste, jonka saavuttamista vaikeuttaa ikäihmisten määrän kiihtyvä kasvu ja kaupungin tiukka taloudellinen tilanne. Palvelujen myöntämisen perusteiden täytyy yhdistää palvelujen tarve ja tarjolla olevat palvelut, kaupungin strategian mukaisesti ja ikäihmisten oikeuksia kunnioittaen.

Asumispalvelut jakautuu palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Asumispalveluiden myöntäminen perustuu aina asiakkaan omaan tahtoon, ammattilaisen tekemään asiakkaan terveyden, toimintakyvyn ja elämäntilanteen kokonaisarviointiin. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perustana RAI-toimintakykyarviota, joka on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun arviointi- ja seurantajärjestelmä. RAI-järjestelmä perustuu yksilön tarpeiden monipuoliseen systemaattiseen arviointiin.

Tampere ja Oriveden yhteistoiminta-alue on hyväksynyt maakunnan yhteiset RAI-pohjaiset asumispalveluiden myöntämisen perusteet, jotka tulevat voimaan 1.4.2021 alkaen. Tampereella ja Orivedelle käytössä olevat laajemmat asumispalvelujen myöntämisen perusteet on päivitetty huomioiden maakunnan yhteiset RAI-pohjaiset asumispalveluiden myöntämisen perusteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liitteenä oleva päivitetty versio asumispalveluiden myöntämisen perusteista ikäihmisten palveluissa hyväksytään.

Hyväksyttävät asumispalveluiden myöntämisen perusteet kumoavat 14.5.2014 ikäihmisten palvelujen lautakunnan hyväksymät pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen kriteerit ja päivitetyt asumispalveluiden myöntämisen perusteet ikäihmisten palveluissa otetaan käyttöön 1.4. 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelujohtaja Mari Patronen ja asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Nuorisovaltuuston edustaja Aada Aho poistui kokouksesta ja nuorisovaltuuston varaedustaja Maria Markkula saapui kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Mari Patronen, Kaisa Taimi, Marjut Lindell, Liisa Malinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.