Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 19 Asumispalvelujen myöntämisen perusteet ikäihmisten palveluissa Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:877/05.01.05/2021

Valmistelija

  • Patronen Mari, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaalla on käynnissä RAI-yhteistyöhanke 2020-2021, johon osallistuvat kaikki Pirkanmaan kunnat. Tampere toimii emäntäkuntana. Hankkeen tavoitteena on, että RAI on käytössä koko Pirkanmaalla ikäihmisten palveluissa toimintakyvyn arvioinnin työkaluna sekä tiedolla johtamisen mahdollistajana. Yhteistyön tavoitteena on, että hyvät käytännöt RAI-kuntien kesken jaetaan vertaiskehittämisen teemalla. 

STM on myöntänyt hankkeelle KOMAS (kohti maakunnallista sotea) rahoituksen 1.7.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa työskentelee yksi kokoaikainen projektisuunnittelija.

RAI-yhteistyöhankkeessa toimintaa kehitetään hyödyntäen moniammatillisia työryhmiä, joissa on osallistujia kaikista Pirkanmaan kunnista. Yksi työryhmä on päivittänyt Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeen aikana laadittuja asumispalveluiden kriteereitä.

Uudet asumispalveluiden myöntämisen perusteet sisältävät tietoa asumispalveluiden tarkoituksesta, sanallista selitystä asiakkaan edellytyksistä asumispalveluiden myöntämiselle ja RAI-mittarien antamaa tarkempaa tietoa. Nämä myöntämisen perusteet on laadittu sekä palveluasumiseen (ei ympärivuorokautinen hoiva) että tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva). Uudet asumispalveluiden myöntämisen perusteet tulevat moniammatillisten SAS (=Suunnittele, Arvioi, Sijoita) työryhmien työkaluksi ja avuksi viranhaltijoille, jotka tekevät asumispalvelupäätökset SAS työryhmien esityksestä.

RAI-toimintakykyarvioinnin mittareista asumispalveluiden myöntämisen perusteissa huomioidaan Maple (palvelutarveluokka), ADLH (arkisuoriutuminen, perustoiminnot), IADLCH (arkisuoriutuminen, välinetoiminnot) ja CPS (kognitiomittari).

Uudet asumispalveluiden myöntämisen perusteet ovat kokonaan luettavissa liitteestä 1.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue ottaa käyttöön liitteessä 1 esitetyt asumispalveluiden myöntämisen perusteet uusilla asiakkailla 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelujohtaja Mari Patronen ja asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mari Patronen, Kaisa Taimi, Marjut Lindell, Liisa Malinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.