Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 23 Geriatrian takapäivystyksen hankinta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:748/02.07.01/2021

Valmistelija

  • Seinelä Lauri, Hallintoylilääkäri

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoylilääkäri Lauri Seinelä, puh. 040 806 3669 ja suunnittelupäällikkö Juha Vasala, puh.040 565 0338, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen ja Oriveden terveyskeskusosastojen virka-ajan ulkopuoliset takapäivystyspalvelut on hankittu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP). Takapäivystys on ollut käytössä arki-iltaisin sekä arkipyhinä ja viikonloppuisin.

Sairaalapalvelujen uudelleenorganisoitumisen myötä PSHP:n tuottama takapäivystys päättyy ja siirtymäajan jälkeen vuodeosastojen takapäivystys oli tarkoitus tuottaa kaupungin omana toimintana. Käytettävissä olevien lääkärien vähäisyyden ja päivystyksen sitovuuden vuoksi vuodeosastojen oma lääkäriresurssi on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa päiväaikaiseen kuntoutustoimintaan ja toteuttaa virka-ajan ulkopuolinen geriatrinen takapäivystys ostopalveluna hankittavana puhelinpäivystyksenä. Geriatrisen takapäivystyksen puuttuminen todennäköisesti lisäisi Acuta-päivystyksen käyttöä. Kilpailutukseen sisältyisivät mahdollisesti myös Oriveden kotihoito ja asumispalveluyksiköt.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kustannus on 70 000 euroa vuodessa. Kilpailutuksen voittajan on tarkoitus aloittaa toiminta 1.10.2021 ja vuoden 2021 osalta arvioitu kustannus on 20 000 euroa. Hankinta rahoitettaisiin vuoden 2021 osalta päivystystoiminnan mahdollisen ulkoistuksen myötä säästyvistä oman toiminnan määrärahoista. Hankinta ei sisälly sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään vuoden 2021 hankintasuunnitelmaan, minkä takia ko. hankinta tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen vuodeosastojen geriatrinen takapäivystys järjestetään ostopalveluna.

Palvelujen hankkimiseksi käynnistetään kilpailutus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Seinelä, Juha Vasala, Virva Palomäki, Birgit Viitanen, Merja Jamalainen, sitar, tarla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.