Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 18 Kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerit ikäihmisten palveluissa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:838/05.01.04/2021

Valmistelija

  • Patronen Mari, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 458 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerit ikäihmisten palveluissa on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Sosiaali -ja terveyslautakunta hyväksyi ne kokouksessaan 16.5.2019. Kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerien käytöllä turvataan, että palvelut myönnetään yhdenmukaisesti kaikille kuntalaisille asuinalueesta riippumatta. Ikäihmisten palvelujen keskeisenä strategisena tavoitteena on valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Kotona asumisen tukemisen tavoite on kuitenkin samalla myös haaste, jonka saavuttamista vaikeuttaa ikäihmisten määrän kiihtyvä kasvu ja kaupungin tiukka taloudellinen tilanne. Palvelujen myöntämisen kriteerien täytyy yhdistää palvelujen tarve ja tarjolla olevat palvelut kaupungin strategian mukaisesti ja ikäihmisten oikeuksia kunnioittaen.

Kotihoidon palvelut jakautuvat säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon sekä kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin kotihoidon tukipalveluihin. Kriteereissä on huomioitu myös kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon palveluita tarjotaan asiakkaille asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Aina huomioidaan myös asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti mahdollisuus käyttää hyvinvointiteknologiaa osana myönnettävää palvelukokonaisuutta. Kotihoidon palvelujen myöntämispäätös perustuu aina ammattilaisen tekemään asiakkaan terveyden, toimintakyvyn, elämäntilanteen ja asiakkaan omien tavoitteiden kokonaisarviointiin. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perustana RAI-toimintakykyarviota, joka on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun arviointi- ja seurantajärjestelmä. RAI-järjestelmä perustuu yksilön tarpeiden monipuoliseen systemaattiseen arviointiin.

Tampere ja Oriveden yhteistoiminta-alue on hyväksynyt maakunnan yhteiset RAI-pohjaiset kotihoidon myöntämisen perusteet, jotka tulevat voimaan 1.4.2021 alkaen. Tampereella ja Orivedellä käytössä olevat laajemmat kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet on päivitetty huomioiden maakunnan yhteiset RAI-pohjaiset kotihoidon myöntämisen perusteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liitteenä oleva päivitetty versio kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteereistä ikäihmisten palveluissa hyväksytään.

Hyväksyttävät kotihoidon palvelujen kriteerit kumoavat 16.5.2019 § 55 sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kotihoidon kriteerit ja päivitetyt kotihoidon palvelujen myöntämisen kriteerit ikäihmisten palveluissa otetaan käyttöön 1.4.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Ulla-Leena Alppi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Palvelujohtaja Mari Patronen ja asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä korjasi liitteen sivulta 9 kohdasta 4.4 termin "hoitaja" muotoon "lähihoitaja". Puheenjohtaja totesi korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

Ulla Leena Alppi teki seuraavat muutosesitykset: "Esitän, että myös tilapäisen kotihoidon asiakkaat ovat oikeutettuja ateriapalveluihin." ja "Esitän, että harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun ikäraja lasketaan 75 vuodesta 70 vuoteen."

Jani Moisio kannatti Alpin esityksiä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatetut muutosesitykset, joista oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Pohjaesitys Jaa, Alpin muutosesitykset Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Ulla-Leena Alpin muutosesitykset hylättiin äänin 2-12.

Äänestystulokset

  • Jaa 12 kpl 86%

    Pia Nordström, Aila Dundar-Järvinen, Ilpo Rantanen, Johanna Loukaskorpi, Ilkka Porttikivi, Raija Moilanen, Henry Ingraeus, Anne-Mari Jussila, Petri Siuro, Perttu Jussila, Jyri Keränen, Amu Urhonen

  • Ei 2 kpl 14%

    Ulla-Leena Alppi, Jani Moisio

Tiedoksi

Mari Patronen, Kaisa Taimi, Sirkku Miettinen, Liisa Malinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.