Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 22 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:436/00.05.01/2021

Valmistelija

  • Haapio Tuula, Hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Sisäinen valvonta varmistaa organisaation tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessaan selonteon riskienhallinnan tilanteesta. Selonteon laatimiseksi lautakunta antaa selonteon omasta toiminnastaan. Selonteko pohjautuu sisäisen tarkastuksen mallin mukaiseen palvelualueen itsearviointiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavoista. Arviointi ja selonteko käsitellään lista-asiana lautakunnan kokouksessa. Ne ovat myös erillisinä liitteinä osana sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 tilinpäätöstä.

Tilinpäätösarvioinnin pohjalta hallinto- ja johtamiskulttuuriin ei ole huomautettavaa kuin sen osalta, että palveluvelvoitteiden täysimittainen täyttäminen on haasteellista vuosisuunnitelmassa pysymiseksi, mikä rajoittaa jossain määrin kasvaviin asiakastarpeisiin vastaamista ja muodostaa myös ison paineen työhyvinvoinnille. Koronapandemia ollut vuoden 2020 aikana merkittävänä kuormitustekijänä, jonka vaikutuksia vuodelle 2021 on mahdotonta ennustaa.

Sote-palvelujen riskiprofiili on osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa ja raportointi vuosikellon mukaisesti. Riskienhallinta on saanut selkeän pohjan toimeenpanolleen. Väkivallan uhan osalta täsmäkoulutusten jatkamista ja ohjeistusten päivittämistä. Uusien työturvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmien käyttöönotto ja raportointimahdollisuuksien hyödyntäminen.

Palvelualueen laaja-alaisuus ja toimintakulttuurien erilaisuus on tullut näkyväksi ja yhdenmukaisia toimintamalleja on haettu aktiivisesti. Valvontatoiminta on pääosin hyvällä tasolla.

Viestinnän ja raportoinnin nykytilan ja kehittämistarpeitten kokonaisarviona on, että se on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Toiminnan raportointijärjestelmissä on kehitettävää. Tiedolla johtamisen koulutukseen on lisätarvetta.

Kokonaisarviona palvelualueen johto lausuu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

  • Toiminnan raportointijärjestelmän käyttöönoton laajentaminen tiedolla johtamisen näkökulmasta osana tuloksellisuusohjelmaa.
  • Omavalvonnan ja muun valvontatoiminnan kehittäminen edelleen osana kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen yksikön toimintaa yhteistyössä palveluryhmien kanssa (KPMG:n toimenpidesuositukset).
  • Uusien työturvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmien käyttöönotto ja raportointimahdollisuuksien hyödyntäminen.
  • Soten varautumis- ja valmiussuunnittelun, viestinnän ja raportoinnin kehittäminen STM ohjeistusten mukaisesti ja saatujen kokemusten pohjalta (erityisesti epidemiatilanteet ja kyberuhat).                 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hallintopäällikkö Tuula Haapio oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus, Tuula Haapio, Sini Hyvönen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)