Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 25 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen luottamustoimen päättyminen ja täydennysvaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7218/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jäsen ja puheenjohtaja Sirpa Koivisto on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakunnat valitsevat jaostoihin jäsenet ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä jaostoon valituista lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 33 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan samassa vaalitoimituksessa, jotta varmistetaan poliittisen suhteellisuuden toteutuminen puheenjohtajiston kokoonpanossa. 

Valtuusto päätti 25.1.2021 § 6 valita sosiaali- ja terveyslautakuntaan uudeksi jäseneksi Aila Dündar-Järvisen.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi jäseneksi voidaan valita joko nainen tai mies.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sirpa Koiviston luottamustoimi sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenenä todetaan päättyneeksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostoon valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostoon valituista lautakunnan jäsenistä valitaan puheenjohtaja.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostoon valituista lautakunnan jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.

Päätös

Sirpa Koiviston luottamustoimi sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenenä todetaan päättyneeksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Ilkka Porttikivi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Porttikivi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varapuheenjohtajaksi valitaan Ulla-Leena Alppi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan ehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Ilkka Porttikivi, varapuheenjohtajaksi valitaan Ulla-Leena Alppi.

Tiedoksi

Valitut, Sirpa Koivisto, Pauliina Aittala, Aino Jokinen, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.