Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 24 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen Perheryhmäkoti Satakieleen 

TRE:156/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi puh. 050 320 6325, palvelupäällikkö Tanja Miettinen puh. 044 486 3705, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Satakielessä on kaksi sosiaalityöntekijää, joista toinen 50% perheryhmäkodilla ja 50% jälkihuollossa. Kasvava jälkihuollon asiakaskunta (nyt yli 160 asiakasta ja 1,5 sosiaalityöntekijää) tarvitsee lisäresursseja. Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyi 4.1.2021 Satakielen budjetin, jossa Pirkanmaan ELY-keskus/Kehittämis- ja hallintokeskus KEHA korvaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset kaupungille työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä määrärahasta.

Esitetään, että psykososiaalisen tuen palveluihin perustetaan sosiaalityöntekijän virka 15.2.2021

Toimintayksikkö: Perheryhmäkoti Satakieli
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122145
Esimies: perheryhmäkodin johtaja
Palvelussuhteen laji: 1
Palkkaesitys: 3441,48 euroa
Hinnoittelu: 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Asema: muu
Työaikamuoto: 18 KVTES liite 18
Viikkotyöaika: 37,75h/vk
Rinnastus vakanssiin 10005500.

Sisältyy henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perheryhmäkoti Satakieleen perustetaan sosiaalityöntekijän virka 15.2.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Tanja Miettinen, Mikko Sivonen, Olga Mäkinen, sotehr, sotetalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.