Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 31 LISÄPYKÄLÄ: Huumehoidon tilannekatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

TRE:931/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Huumehoidon tilanteesta ja sen järjestämistavoista on pyydetty selvitystä.

Tampereella on kilpailutettu vuoden 2019 lopulla päihdepalveluiden avo- ja laitoshoito, jonka yhteydessä hankittiin lisää lääkkeetöntä hoitoa. Kilpailutuksessa on tarjonnut palveluitaan avohoidossa 12 ja laitoshoidossa 15 palveluntuottajaa. Uudet sopimukset tulivat avohoidon osalta voimaan 1.1.2020 alkaen ja laitoshoidon osalta 3.4.2020 alkaen, jolloin edellinen sopimuskausi päättyy. Palvelutuotteet ovat olleet laitoshoito, katkaisu- ja vierotushoito laitoksessa, avohoito ja avovierotus. Tuotteet on jaoteltu mm. alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttäjille erikseen. Avohoitoa tarjotaan yksilö- ja ryhmämuotoisena sekä verkkoavusteisena. Hankinta koskee yli 18-vuotiaiden hoitoa, sillä alaikäisten hoito suoritetaan lastensuojelulaitoksissa.

Peruspalveluiden osaamista päihdeongelman tunnistamisesta vahvistetaan. Vastaanottotoiminnan ammattilaisille on viestitetty, miten katkaisuhoitoa tarvitsevaa asiakasta ohjataan ja järjestetään koulutusta uusista palveluntuottajista. Vastaanottotoimintaan siirtyy kaksi päihdehoitajaa 1.4.2020. Suunnitteilla on koulutusta koko terveysaseman henkilökunnalle (lääkärit, hoitajat ja psykologit) päihdepotilaiden hoidosta. Terveysasemille saadaan määräaikainen psykiatri tukemaan terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyötä maaliskuusta alkaen.

Huumekatkaisuhoitoon ohjaus uudistettiin marraskuun 2019 alussa, jolloin katkaisuhoitoon pääsemistä helpotettiin. Muutoksen jälkeen ohjausten määrät ovat jonkin verran lisääntyneet.

Huumehoidon avopalvelua toteutti A-klinikka Oy:n Jeesi ja Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy:n Breikki. Asiakkaita näissä palveluissa vuonna 2019 oli yhteensä 473, joista korvaushoidossa 354 ja muussa kuin korvaushoidossa 119 asiakasta.

Nuorten päihdepoliklinikka Nuppo aloitti toimintansa elokuussa 2019 ja he tavoittivat viime vuonna 59 nuorta. Yksikön suunnittelun lähtökohtana on ollut päihdepalveluun hakeutumisen helpottaminen. Nuorten päihdepoliklinikka Nupon tarkoituksena on tarjota päihdehoidon palvelua huumeita käyttäville ja lääkkeitä väärinkäyttäville 16-25-vuotiaille ja heidän läheisilleen. Nuorille kohdennetussa kyselyssä erityisen tärkeänä pidettiin mahdollisuutta asioida anonyymisti. Nupossa on vastattu tähän toiveeseen tarjoten mahdollisuutta asioida kahdesti anonyymisti. Painopiste on lääkkeettömässä, psykososiaalisessa avohoidon huumehoidon palvelussa. Päihde- ja sosiaalipalveluissa on erityisesti nuorten kohdalla toistaiseksi kykyä vastata laadullisesti hyvällä hoidolla vaativaa hoitoa tarvitseviin nuoriin päihteidenkäyttäjiin.

Kaupunginhallitus merkitsi huumehoidon tilannekatsauksen tiedoksi kokouksessaan 2.3.2020 ja jätti siihen lisäponnen:

"Asiakasohjaukselle rakennetaan nykyistä selkeämpi toimintamalli, huumehaittoihin liittyvää ehkäisevää päihdetyötä lisätään, painopistettä siirretään lääkkeettömään hoitoon ja nuorten psykososiaalista tukea ja varhaisempaa hoitoonpääsyä vahvistetaan."

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Huumehoidon tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta vaatii, että asiakasohjaus on sujuvaa ja nykyistä nopeampaa asiakkaan kannalta. Lautakunta edellyttää, että Nuppo saadaan osaksi Nuorisovastaanottoa mahdollisimman nopealla aikataululla. Lautakunta edellyttää myös, että monipuolistunut hoidontarve etenkin lääkkeettömän hoidon sekä psykososiaalisen tuen osalta otetaan huomioon talousarviota valmisteltaessa. Lautakunta katsoo, että huumehoitoon on kohdennettava lisäresursseja myös ennaltaehkäisevä näkökulma huomioiden."

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Milja Koljonen, palvelujohtaja Maritta Närhi ja vastaava asiakasohjaaja Pilvi Sipiläinen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Perttu Jussila teki seuraavan toivomusponsiesityksen, jota kannatti Ulla-Leena Alppi:

"Lautakunta vaatii, että asiakasohjaus on sujuvaa ja nykyistä nopeampaa asiakkaan kannalta. Lautakunta edellyttää, että Nuppo saadaan osaksi Nuorisovastaanottoa mahdollisimman nopealla aikataululla. Lautakunta edellyttää myös, että monipuolistunut hoidontarve etenkin lääkkeettömän hoidon sekä psykososiaalisen tuen osalta otetaan huomioon talousarviota valmisteltaessa. Lautakunta katsoo, että huumehoitoon on kohdennettava lisäresursseja myös ennaltaehkäisevä näkökulma huomioiden.".

Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Riina-Eveliina Eskelinen ja Perttu Jussila poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Kristiina Terävä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)