Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 25 Omaishoidon tuen sijaishoitajan palkkion muuttaminen ja toimintakäytänteiden päivitys (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1698/01.03.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Omaishoidontuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 2 §:n mukaan omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitoa tukevat palvelut määritellään palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen lain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden käyttöä ei huomioida palkkiota vähentävästi. Kertyneet lakisääteiset vapaat on käytettävä kalenterivuoden aikana. Vapaita ei voi pitää ennakkoon ilman erityistä syytä ja ilman, että asiasta on sovittu omaishoidon asiakasohjaajan kanssa. Asiakas voi itse valita, käyttääkö lakisääteiset vapaansa palvelutalossa ympärivuorokautisena hoitona, leiritoimintana, perhehoitona, päivätoimintana, kotiin annettavana palveluna palvelusetelillä tai onko käytössä sijaishoitaja.

Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä omaishoidon tukea koskevassa laissa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely toteutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide, ja että järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaisesti. Omaishoitaja hankkii itse heille soveltuvan sijaishoitajan, jonka kanssa toimeksiantosopimus tehdään.

Sijaishoitajan korvaus hoitopäivästä on Tampereella 100 €/vrk, eli kuukaudessa sijaishoitaja saa korvausta sijaishoitajana toimimisesta 300 € kolmesta hoitopäivästä. Omaishoidon tuen alimman hoitoisuusluokan omaishoidon tuen palkkio on 408,09 €/kk, joka maksetaan omaishoitajalle koko kuukauden hoitotyöstä. Verrattuna muihin Pirkanmaan kuntiin Tampereen maksama sijaishoitajapalkkio on suurempi. Tähän perustuen esitetäänkin, että omaishoidon tuen alimmassa palkkioluokassa sijaishoitajalle maksettava korvaus sidotaan perhehoitajalle maksettavaan summaan 68,21 €/vrk, mikä on perhehoidon maksuluokan 1 palkkio perhehoitajan kotona tapahtuvasta hoidosta. Muissa omaishoidon tuen palkkioluokassa on edelleen sijaishoitajan korvaus hoitotyöstä 100 €/vrk.

Omaishoitajien tiedon saannin parantamiseksi ja toimintakäytäntöjen näkyvämmäksi tekemisen vuoksi kaikki omaishoidon tuen hakemiseen ja käytäntöön liittyvät asiat on koottu ja päivitetty Omaishoidon tuen toimintakäytänteet -oppaaseen. Oppaassa on kerrottu muun muassa omaishoidontuen hakuprosessissa, tuen myöntämisen perusteista, vapaiden kertymisestä ja vapaiden pitämisen eri tavoista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Omaishoidon alimmassa palkkioluokassa sijaishoitajan palkkio sidotaan perhehoidon maksuluokan 1 palkkioon, joka tällä hetkellä on 68,21 €/vrk ja omaishoidon tuen muissa palkkioluokissa sijaishoitajan palkkio on 100 €/vrk. Palkkiomuutos tulee voimaan 1.4.2020.

Päivitetyt omaishoidon tuen toimintakäytännöt merkitään tiedoksi.

Päätös

Omaishoidon sijaishoitajan palkkioihin ei tehdä muutoksia.

Päivitetyt omaishoidon tuen toimintakäytännöt merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Vastaava asiakasohjaaja Marika Luosmala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Amu Urhonen teki seuraavan muutosesityksen, jota kannatti Jyri Keränen:

"Esitän, että lautakunta päättää säilyttää sijaishoidon alimman luokan palkkion 100 eurossa / vuorokausi."

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Mari Patronen, Maria Päivänen, Kaisa Taimi, Marika Luosmala, Tuija Peurala/Orivesi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.