Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 26 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma tammi-joulukuu 2019 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5687/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelija Heidi Ilvonen, puh. 040 0915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimenpiteistä, jotka ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle tarkemmin liitteessä. Liitteestä löytyvät myös keskeiset onnistumiset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 14,9 milj. euroa talousarviota heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 26,7 milj. euroa eli 3,6 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi palvelutarpeen kasvu.

Toimintatuotot toteutuivat 8,5 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtui suurelta osin myynti- ja maksutuottojen hyvästä kertymästä. Myyntituottojen talousarviota suurempi toteuma johtui kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutuksesta muilta kunnilta, valtion maksamista kustannuskorvauksista pakolaisten palveluihin, tulkkikeskuksen myyntituotoista, veteraanien kotona asumista tukevien palvelujen valtionkorvauksesta sekä palvelujen ulkokuntamyynneistä. Talousohjelman mukaiset maksujen korotukset vaikuttivat osaltaan maksutuottojen kasvuun. Maksutuottojen suurimmat ylitykset olivat ikäihmisten palveluissa, erikoissairaanhoidossa ja vastaanottopalveluissa. Muut toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina muun muassa sijaishuollon asiakkaiden vakuutuskorvausten ja aikuisten sosiaalipalvelujen hankkeen rahoitusosuuden johdosta.

Toimintakulut ylittivät talousarvion 23,4 milj. eurolla, mikä johtui suurelta osin palvelujen ostoista. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä rekrytointihaasteiden vuoksi vastaanottopalveluissa, mielenterveyspalveluissa ja kotihoidossa. Tilannetta on jouduttu paikkaamaan palvelujen ostoilla. Palvelujen ostot ylittyivät asiakasmäärän, palvelujen kysynnän ja palvelutarpeen kasvusta johtuen. Merkittävimmät ylitykset syntyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä lastensuojelun sijaishuollon, vammaispalvelujen ja kotihoidon ostoissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtuivat pääosin lääke- ja hoitotarvikekustannusten kasvusta. Avustusten ylitys johtui muun muassa vammaispalvelujen avustuksista, alle 21-vuotiaiden omaishoidon tuen kustannuksista sekä pakolaisten toimeentulotuen kustannuksista, johon saatiin vastaavasti valtionkorvauksia. Vuokrakulujen ylitys johtui Tullinkulman väistötilojen korkeasta vuokrasta sekä Toukolan asumisyksikön palvelutilojen vuokrista, johon ei oltu varauduttu budjetissa. Muiden toimintakulujen ylitys johtui asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista.

Investoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä johtui muun muassa Tullinkulman remontin viivästymisestä. Osa opiskeluterveydenhuollon keskitetyn toimipisteen ja vastaanottopalvelujen ensikertaisen kalustamisen investoinneista toteutuu vuonna 2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.