Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 28 Terveyskeskuslääkärin virkojen (2) perustaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1711/01.02.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Tuire Sannisto, puh. 050 468 9166, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talousarvioon vuodelle 2020 saatiin lisäys, joka mahdollistaa kahden terveyskeskuslääkärin viran perustamisen lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän kouluterveydenhuoltoon asetuksen mukaisten palveluiden toteutumisen turvaamiseksi.

Edellä mainitun perusteella esitetään, että Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään perustetaan kaksi (2) terveyskeskuslääkärin virkaa. Esitettyjen virkojen määrärahat sisältyvät vuoden 2020 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Perustettavaksi esitettävät virat 16.3.2020 alkaen:

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Tehtävänimike: Terveyskeskusääkäri (2)
Kustannuspaikka: 122610
Asema: 0 Muu
Esimies: Ylilääkäri
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: Pätevyyden mukaan L1TK6100, LKTK5200 tai L1TK5100
Työaikamuoto: Lääkärisopimuksen mukainen
Palkkaesitys: Tehtäväkohtainen palkka pätevyyden mukaan 4 641,28 euroa/kk, 4 704,45 euroa/kk tai 4 883,12 euroa/kk
Rinnastus: 50018737

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Perustaan terveyskeskuslääkärin (2) virat lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään 16.3.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Tuire Sannisto, Minna Kronberg, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi, Anne Kesseli-Sorvali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.