Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 136 Asiakasohjaajan viran perustaminen Asiakasohjausyksikön kotihoidon asiakasohjaukseen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7099/01.02.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kotihoidon asiakasohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja jatkanevat kasvuaan lähivuosina. Tampereen kaupungin strategiassa painotetaan kotona asumista, joka talousarviossa on vuonna 2021 huomioitu ja luvattu.

Asiakasohjaajan tehtävänkuvaus on viety Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Esitetään, että Asiakasohjausyksikön kotihoidon asiakasohjaukseen perustetaan asiakasohjaajan virka 1.1.2021 alkaen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: Asiakasohjausyksikkö, Kotihoidon asiakasohjaus
Tehtävänimike: Asiakasohjaaja
Kustannuspaikka: 122055
Esimies: Vastaava asiakasohjaaja
Palvelusuhteen laji: Virka
Asema: 0 Muu
Palkkaesitys: Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2.681,87 e/kk
Rinnastus asiakasohjaajan vakanssiin 50025863, ID5094449
Hinnoittelu: KVTES 04SOS050
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: KVTES, liukuva toimistotyöaika, 36,25 h/viikko

Vakanssi sisältyy vuoden 2021 henkilöstö- ja taloussuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan asiakasohjaajan virka esityksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaisa Taimi, Johanna Leisio, Eija Piittala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.