Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 128 Avustus ViaDia ry:n ruoka-aputoimintaan (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7354/05.01.00/2020

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

ViaDia Pirkanmaa ry on vapaakirkon Diakoniajärjestö Tampereella. ViaDia ry:n palveluksessa on 32 työsuhteista työntekijää. Lisäksi toiminnassa on mukana n. 70 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä ja 8 vankikuntoutujaa. Tampereella Puutarhakadulla ja Ikurin Lähiötalolla jaetaan viikoittain n. 1250 valmiiksi pakattua ruokakassia.

Tampereen kaupunki on avustanut ruoka-aputoimintaan vuodelle 2020 huhti-kesäkuulle yhteensä 11 250 €. Tämän jälkeen ruoka-aputyön tarve on jatkanut kasvuaan. ViaDia ry hakee kerta-avustuksena 15 000 € tammi- lokakuun välille syntyneitä kuluja sekä lisäksi 2 500 €/kk 1.11.2020 alkaen.

Asiaa on käsitelty Tampereen kaupungin häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Myönnetään ViaDia ry:lle vuodelle 2020 kertaluontoisena lisäavustuksena 20 000 euroa.

Ensi vuoden ruoka-avustus valmistellaan kokonaisuutena ja päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Matilainen/ViaDia ry, Maritta Närhi, Virva Palomäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.