Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 137 Lääkäreiden virkojen perustaminen Sairaalapalvelujen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6328/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta perusti kokouksessaan 5.11.2020 vuoden 2021 alusta muodostettavaan uuteen sairaalapalvelujen palveluryhmään kaikkiaan kymmenen lääkärinvirkaa, joista yhdeksän virkaa aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP) ostopalveluna hankittuja Rauhaniemen ja Hatanpään sairaalaosastojen lääkäripalveluja vastaamaan sekä ylilääkärin viran vastaamaan sairaalapalvelujen hoito- ja kuntoutuspalvelujen kokonaisuudesta.

Kaupunginhallitus on 9.11.2020 hyväksynyt liikkeenluovutukset ja luovutussopimukset PSHP:ltä kaupungille siirtyvien osaston V3 ja geriatrian poliklinikan toimintojen osalta. Osaston ja geriatrian poliklinikan mukana on siirtymässä kaikkiaan kuusi lääkärin tehtävää, joiden virat pitää perustaa lautakunnassa. Osaston V3 kahdessa osastonlääkärin tehtävässä ei ole siirtyviä lääkäreitä, mutta virat pitää perustaa. Geriatrian poliklinikalla on siirtymässä osastonylilääkäri ja kolme osastonlääkäriä.

Palveluryhmä

Sairaalapalvelut

Kustannuspaikka

122975

Tehtävänimike

Osastonylilääkäri (1)

Palvelussuhteen laji

Virka

Hinnoittelu

L3SL1200

Työaikajärjestelmä

91, Lääkärit

Viikkotyöaika

38,25 h

Työaika

100 %

 

Palveluryhmä

Sairaalapalvelut

Kustannuspaikka

122975

Tehtävänimike

Osastonlääkäri (5)

Palvelussuhteen laji

Virka

Hinnoittelu

L3SL3000

Työaikajärjestelmä

91, Lääkärit

Viikkotyöaika

38,25 h

Työaika

100 %

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sairaalapalveluihin perustetaan esityksen mukaisesti yksi osastonylilääkärin ja viisi osastonlääkärin virkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Lemmetty, Juha Vasala, sotehr@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.