Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 122 Pirkanmaan alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3121/00.01.02/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052 ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelmassa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Lait eivät velvoita kuntia laatimaan vastaavaa järjestämissuunnitelmaa sosiaalipalveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen alueellisesti yhteistyössä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistetyn järjestämissuunnitelman laadinta hyväksyttiin Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa 25.10.2019, ja se päätettiin laatia vuosille 2020–2025. Suunnitelman laadinta yhdistettiin sisällöllisesti Pirkanmaalla toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa oleviin kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaan.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta pyydettiin Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa 13.5.-18.6.2020 välisenä aikana. Kaikkien kuntien lausunnot käsiteltiin järjestämissuunnitelman ohjausryhmässä 14.8.2020, ja lausunnoilla ollut suunnitelma päivitettiin hyväksyttyjen täsmennysten osalta. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman lausunnon sisällöt lisättiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) kuntayhtymän hyväksyntään edenneeseen järjestämissuunnitelmaan.

Järjestämissuunnitelma hyväksyttiin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta Pshp:n valtuustossa 12.10.2020. Sairaanhoitopiirin hyväksynnän jälkeen järjestämissuunnitelma tulee hyväksyä Pshp:n alueen kunnissa sosiaalipalveluiden ja muiden kuntien järjestämisvastuulla olevien, järjestämissuunnitelmassa mainittujen, palveluiden osalta.

Järjestämissuunnitelman 2020–2025 toimeenpanon seurannasta vastaa alueellisesti jatkossa uusi nimettävä sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaryhmä. Järjestämissuunnitelman ohjausryhmänä toimii Pirkanmaan järjestämisvastuussa olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat -ryhmä, johon kuuluu myös nimetyt Pshp:n edustajat. 

Tampereen kaupunki katsoo, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma edistää asiakaslähtöistä palvelua Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2020–2025 hyväksytään sosiaalihuollon ja muiden kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

jaakko.herrala@pirkanmaa.fi, sari.makinen@pshp.fi, Arto Lemmetty, Kristiina Lumme, Maritta Närhi, Mari Patronen, Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Mika Vuori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.