Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 124 Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestäminen yhteistoimintana 1.1.2021 alkaen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7738/05.01.00/2019

Valmistelija

  • Somppi Katariina, Projektipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Katariina Somppi, puh. 041 730 2954, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimuksella sovitaan Pirkanmaan kuntien kesken keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana 1.1.2021 alkaen.

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus on perustettu 1.1.2020 ja sen toimintaa on kehitetty yhdessä kuntien lautakunnissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.  

Keskuskokonaisuuden toiminnasta on tehty yksi yhteinen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen. Aiemmin keskuksella oli kaksi erillistä yhteistoimintasopimusta, joista toinen koski Perhehoidon yksikön ja toinen Henkilökohtaisen avun yksikön toiminnan järjestämistä. Päivitettyyn yhteistoimintasopimukseen on yhdistetty nämä kaksi sopimusta. Lisäksi sopimukseen on lisätty Pirkanmaan kuntien lautakunnissa aikaisemmin hyväksyttyjen henkilökohtaisen avun palveluseteli- ja ostopalvelumallilla järjestettyjen palvelujen koordinointivastuu.

Yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen ja on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota yhtä kalenterivuotta aiemmin, viimeistään edellisen vuoden viimeisenä päivänä (31.12.).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liitteenä oleva yhteistoimintasopimus Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen järjestäminen yhteistoimintana 1.1.2021 alkaen hyväksytään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Milja Koljonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Katariina Somppi, Milja Koljonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.