Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 123 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustukset vuonna 2021 

TRE:7217/05.01.00/2020

Valmistelija

  • Palomäki Virva, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Kristiina Lehtinen, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuosittain kumppanuusavustuksista, jotka ovat vuodesta 2016 alkaen korvanneet lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty viimeksi KH 25.11.2019).

Kumppanuusavustukset pitävät sisällään kaupungin näkökulmasta keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat, 3 290 450 euroa, esitetään jaettavaksi kokonaisuudessaan liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus perua, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila ilmoitti Pakolaisnuorten tuki ry:n/Kölvin hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen, Perttu Jussila ilmoitti Pakolaisnuorten tuki ry:n/Kölvin tulevana hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen, Jyri Keränen ilmoitti Arttelin hallituksen varajäsenenä olevansa esteellinen. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja esteelliset henkilöt poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Kristiina Lehtinen ja kehittämispäällikkö Virva Palomäki olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Oriveden edustaja Henry Ingraeus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä totesi, että Nääsville ry:n hakemusta on tarkasteltu uudelleen. Tampereen kaupungilla on omana toimintana säännöllisen kotihoidon asiakkaille tarkoitettua kotikuntoutusta. Nääsville ry:n tarjoama kotikuntoutus täydentää kaupungin omaa kotikuntoutusta ja se mahdollistaa kotikuntoutuksen myös muille kuin säännöllisen kotihoidon asiakkaille. STEA on ilmoittanut, ettei se avusta enää Nääsville ry:n kotikuntoutustoimintaa. Kokemusten mukaan Nääsville ry:n toteuttama kotikuntoutus on ollut hyvää ja saanut kiitosta ikääntyneiltä. Lisäksi se tukee valtakunnallista tavoitetta kotona asumisen tukemisesta. Näin ollen on tarkoituksenmukaista korottaa Nääsville ry:n avustussummaa 97 5000 eurolla yhteensä 385 800 euroon.

Esittelijä teki seuraavat korjaukset perustelutekstiin:

Kolmas kappale Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat, 3 192 950 euroa, esitetään jaettavaksi kokonaisuudessaan liitteen mukaisesti, esitettiin muutettavaksi muotoon Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat, 3 290 450 euroa, esitetään jaettavaksi kokonaisuudessaan liitteen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Paula Hakanen, Ville Laine, Laura Nila, Kristiina Lehtinen, Maritta Närhi, Jenni Ojanperä, Virva Palomäki, Mari Patronen, Maria Päivänen, Timo Rahkonen, Eeva Torppa-Saarinen, Anniina Tirronen, Birgit Viitanen, Jaana Villamo, kumppanuusavustusten saajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.