Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 126 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:5111/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 867 ja controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palvelualueen ja -ryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota lautakunnan riskiprofiilin ja riskienhallintatoimenpiteiden laadintaan. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan painopisteet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen 11.5.2020 hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joita ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen, työntekijäkokemuksen parantaminen sekä hiilineutraalisuuden edistäminen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan painopisteitä ovat lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen ja tuloksellinen ja vaikuttava palvelujen järjestäminen sekä uutena painopisteenä päihde- ja mielenterveyspalvelujen vahvistaminen. Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpidekokonaisuuden, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat. Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet pitävät sisällään keskeisiltä osin Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman ja Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla – hankkeiden Tampereen kaupungin osakokonaisuudet, joilla kehitetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 158. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta koostuu viidestä palvelukokonaisuudesta, jotka ovat ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vastaanottopalvelut, psykososiaalisen tuen palvelut sekä sairaalapalvelut. Lautakunnan toimintaan kuuluvat myös sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjaus ja palvelualueen toimintojen kehittäminen. Lautakunta vastaa alaisensa toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta sekä asiakasmaksuista. Lisäksi lautakunta vastaa Tampere-Orivesi-yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Palvelualueen yhteistä hallintoa ja asiakasohjausyksiköitä ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan niiden tulot ja menot on vyörytetty palvelukokonaisuuksille.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Tampere Junior -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot ovat 107,370 milj. euroa, toimintamenot -938,876 milj. euroa, toimintakate -831,506 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -1,908 milj. euroa. Tilikauden tulos on -833,414 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -1,623 milj. euroa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on vuosisuunnitelmassa 21,635 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset.

Vuoden 2020 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan sisältyy riskejä talouden osalta. Lisäksi palvelutarpeen suunniteltua suurempi lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä saattaa aiheuttaa talousarviossa ylityksiä. Suurimmat talouden riskit ovat Pshp:n erikoissairaanhoidon palveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa. Ensi vuoden talousnäkymiä hämärtää koronaepidemian vaikutukset palvelutarpeen ja menojen kasvuun. Vuoden 2021 vuosisuunnitelma mahdollistaa 2,1 % nettomenojen kasvun verrattuna kuluvan vuoden lokakuun talouskatsauksessa esitettyyn tilinpäätösennusteeseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Tampere Junior -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Heidi Ilvonen, taloussuunnittelu@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.