Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 129 Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6079/02.04.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhikki Ahonen, puh. 050 362 1028, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on Kelan Kanta-palvelu, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon asiakastietojen ympärivuorokautisen käytön ja pysyvän säilyttämisen valtakunnallisesti. Arkistoon tullaan tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Yhtenäiset kansalliset toimintatavat hyödyttävät asiakkaita, työntekijöitä, palvelunantajia ja yhteiskuntaa. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on ollut mahdollista vuodesta 2018 alkaen ja OmaKanta vuodesta 2020 alkaen.

Liittymisvelvoitteesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan säätämään uudistuvassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lakiehdotus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja sen mukaan julkisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen asiakastietojen arkistointipalveluun viimeistään 1.9.2024 mennessä. Myös lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 1.1.2021 mennessä edellyttämät muutokset kuten palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeuksien uudelleenmäärittelyt ohjaavat sosiaalihuollon organisaatioita valtakunnallisen arkiston käyttöönottoon.

Tampereella on aloitettu 1.9.2020 Sosiaalihuollon Kanta-palvelut -projekti, jonka tehtävänä on liittyä Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin ja ottaa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Samalla tehdään palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeuksien uudelleenmäärittelyt. Projekti kestää 28.2.2022 asti.

Käyttöönoton aikatauluna on ilmoittautua Kelan 10. aaltoon 31.1.2021 mennessä, jolloin Kanta-palveluihin liittyminen ajoittuu syys-joulukuulle 2021. Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain, läpivieminen kestää organisaation lähtötilanteesta riippuen keskimäärin n. 9 kk.

Sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto edellyttää organisaatiolta hallinnollista päätöstä Kanta-palveluihin liittymisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terhikki Ahonen, Tuula Haapio, Leena Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.