Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 132 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen alle 30-vuotiaiden aikuissosiaalityöhön (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6996/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, palvelupäällikkö Anna Pekkarinen, puh. 041 730 4260, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aikuissosiaalityön palvelut tuottavat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja sekä laaja-alaisesti sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjausta sekä taloudellista tukea Tampereella ja Orivedellä asuville. Sosiaalityöntekijän virassa tehtäviin kuuluu erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, omatyöntekijänä toimiminen ja siihen liittyvä asiakassuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, asiakkaan palveluiden laaja-alainen koordinointi ja palveluiden sovittaminen toisiinsa nähden eheäksi kokonaisuudeksi sekä viranhaltijapäätökset, kuten päihdehuollon palveluista, asumisen tuesta ja täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen. Yksilö- ja perhekohtaisen sosiaalityön lisäksi tehtävään kuuluu rakenteellinen sosiaalityö, erityisasiantuntijana toimiminen ja konsultointi, verkostotyöskentely ja monialainen yhteistyö, yhteisösosiaalityö ja opiskelijoiden ohjaus. Aikuissosiaalityössä tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan palveluverkoston kanssa.

Perustettavaksi ehdotetussa virassa aikuissosiaalityötä tehdään huumehoidon palveluissa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on työskennellä asiakkaiden tuen tarpeiden mukaisesti riittävän intensiivisesti ja tavoitteellisesti tarjoten sekä psykososiaalista tukea ja apua arjen haasteiden lieventämiseksi. Työskentelyn tarkoituksena on pureutua huumeita käyttävien sosiaalisiin ongelmiin ja arjen haasteisiin. Työskentely vähentää tarvetta erityispalveluille, lieventää inhimillistä kärsimystä ja tukee asiakkaita päihteettömyyden tavoittelussa. Virka sijoittuu hallinnollisesti alle 30-vuotiaiden aikuissosiaalityöhön, mutta sosiaalityöntekijä työskentelee kaikkien ikäryhmien kanssa.

Esitetään, että psykososiaalisen tuen palveluihin perustetaan sosiaalityöntekijän virka 1.1.2021 alkaen.

Toimintayksikkö: Alle 30-vuotiaiden aikuissosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122119
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 04SOS04A
Vaativuus: Taso 1
Työaikamuoto: 37,75 liite 18
Palkkaesitys: 3,075.56 euroa
Rinnastus vakanssiin 10007893

Virka sisältyy henkilöstösuunnitelmaan. Virka rahoitetaan huumehoitoon kohdistetulla valtuuston lisäyksellä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan sosiaalityöntekijän virka psykososiaalisen tuen palveluihin 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Anna Pekkarinen, Sari Luukkanen, sotehr@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.