Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 133 Sosiaalityöntekijän virkojen (2) perustaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6912/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Päivänen Maria, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmässä pidetään tärkeänä, että asiakkaille pystytään tarjoamaan laadukkaita, oikea-aikaisia ja lainmukaisia palveluja. Suunnitelmana on tuottaa palveluja enemmän omana tuotantona, sillä se on edullisempaa kuin palvelujen ostaminen ostopalveluna.

Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema  vastaa tamperelaisten ja orivesiläisten huostaanotettujen, perheeseen tai laitokseen sijoitettujen lasten asioista. Tehtävänä on turvata sijoitettujen lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset sijaishuoltopaikassa. Lapsen sijaishuoltopaikkana voi olla sijaisperhe, perhekoti tai lastensuojelulaitos Tampereella tai muualla Suomessa. Lisäksi sosiaaliasema vastaa niiden nuorten jälkihuollosta, joiden sijaishuolto on järjestetty sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasemalla täysi-ikäistymiseen asti. Huostaanotetulla lapsella on oikeus jälkihuoltoon 25 ikävuoteen asti. Jälkihuoltoon kuuluu esimerkiksi tuki opiskeluun, työhön, asumiseen ja toimeentuloon liittyen.

Lastensuojelulain muutos 1.1.2020 vahvisti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksia nostaen samalla jälkihuollon ikärajan 25 ikävuoteen asti. Muutos on näkynyt asiakasmäärien kasvuna. Henkilöstöä tarvitaan lisää, jotta näitä lakisääteisiä palveluja voidaan tarjota. Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöntekijän tehtävät ovat lakisääteisiä.

Esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2021 alkaen:

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122102
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 38,25 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3 441,48 euroa/kuukausi
Rinnastus: 10006411

Lapsiperheiden sosiaalityössä toimivan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat lastensuojeluilmoituksiin ja muihin sosiaalihuoltolain mukaisiin yhteydenottoihin liittyvät palvelutarpeen arvioinnit, jotka sisältävät lastensuojelutarpeen selvityksen sekä sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen sosiaalityö. Tällä hetkellä lapsiperheiden sosiaalityön palvelu ei pysty turvaamaan kyseistä lakisääteistä palvelua resurssivajeen vuoksi. Lapsiperheiden sosiaalityön keinoin on mahdollista ennaltaehkäistä lastensuojelun tarvetta sekä ongelmien kasautumista perheissä.

Esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2021 alkaen:

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Lapsiperheiden sosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122305
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 38,25 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3 441,48 euroa/kuukausi
Rinnastus: 10007973

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehdot määritellään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015. Esitetyt virat ovat vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa ja virkoihin on varattu palkkarahat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan kaksi sosiaalityöntekijän virkaa esityksen mukaisesti 1.1.2021 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Minna.K.Kuusela, Anne Riihimäki, Katriina Helminen-Pohja, Terhi Huttunen, Kristiina Järviluoma, Anne Kesseli-Sorvali, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.