Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 134 Sosiaalityöntekijöiden virkojen (2) perustaminen vammaispalvelutoimistoon (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7353/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Taimi Kaisa, Asiakasohjauspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2021 talousarviota 16.11.2020 kokouksessa. Vammaispalveluiden kehykseen esitettiin kahden (2) uuden sosiaalityöntekijän viran lisäyksestä vammaispalvelutoimistoon.

Vammaispalveluissa vastataan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestämisestä Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta alueella. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen käytössä, tekee palvelutarpeen arviot ja palvelusuunnitelmat sekä päättää kaikista vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista. Huomioiden vammaispalveluiden asiakasmäärän ja lakisääteisistä velvoitteista suoriutumisen, on lisäys resursseihin tarpeellinen.

Esitetään, että vammaispalveluihin perustetaan

kaksi (2) sosiaalityöntekijän virkaa 1.1.2021 alkaen Psykososiaalisen tuen palveluryhmään.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Psykosiaalisen tuen palveluryhmä, Vammaispalvelut
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122052
Asema: 0 Muu
Esimies: Vammaispalveluiden Palvelupäällikkö, lähiesimies: johtava sosiaalityöntekijä
Palvelusuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 2
Työaikamuoto: KVTES, liite 18, 37,75 h/viikko
Tehtäväkohtainen peruspalkka: 3148,75 e/kk
Rinnastus sosiaalityöntekijän vakanssiin 50090527

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehdot tulevat laista sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Vakanssit sisältyvät vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan kaksi (2) vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän virkaa Psykososiaalisen tuen palveluryhmään esityksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaisa Taimi, Leena Köykkä, Marjaana Räsänen, Timo Ikonen, Sari Luukkanen, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.