Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 125 Vastaamo Oy:n oikaisuvaatimus palvelusetelituottajaksi hyväksymisen peruuttamisesta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:418/05.01.00/2020

Valmistelija

  • Päivänen Maria, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Psykoterapeuttikeskus Vastaamo Oy, (jäljempänä Vastaamo) hyväksyttiin Tampereen kaupungin perheneuvolan terapia- ja neuvontapalveluiden palvelusetelituottajaksi vuonna 2015. (24.4.2015 § 22).

Palvelujohtaja Päivänen teki päätöksen peruuttaa Vastaamon palvelusetelituottajaksi hyväksymisen (30.10.2020 § 161), josta päätöksestä Vastaamo teki oikaisuvaatimuksen. Vastaamolla on ollut kuitenkin mahdollisuus jatkaa ennen peruuttamispäätöstä alkaneet palveluseteliterapiat loppuun ja laskutus näistä käynneistä on tapahtunut verkkolaskuina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 4 § 4 momentissa todetaan, että kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

Peruuttamispäätöksen perusteluina olivat seuraavat seikat: Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen sekä poistaa se palvelusetelituottajaluettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. Sääntökirjassa mainitaan, että ”Palveluntuottajan toiminnan pitää jatkuvasti täyttää kaikki ohessa kuvatut ehdot ja edellytykset. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sille asetettuja velvoitteita, Tilaaja pidättää oikeuden poistaa Tuottaja palvelusetelituottajaluettelosta”. Lisäksi palvelusetelituottajalle asetettavissa ehdoissa on todettu, että ” Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen”. Hyväksymisehdoissa edellytetään, että "Palveluntuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (1922/2011) / yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) edellytykset ". Hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyttyneet, sillä palvelusetelituottaja oli toiminut hyväksymisehtojen vastaisesti. 

Vastaamo ei ole täyttänyt niitä velvoitteita, joita palvelusetelin sääntökirjassa edellytetään. Tietoturvaongelmien vuoksi palvelujen laatu ja luotettavuus on kärsinyt huomattavasti. Palvelusetelin sääntökirjan yhteydessä palveluntuottajien edellytetään sitoutumaan sääntökirjan liitteenä olevaan sitoumukseen henkilötietojen käsittelyn ehtojen noudattamisesta. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säädöksiä. Tietovuoto toi esiin, että näitä säädöksiä ei ole noudatettu.

Vastaamo Oy on antanut Tampereen kaupungille selvityksen 10.11.2020 niistä toimista, joihin se on ryhtynyt tietoturvansa parantamiseksi. Valvira on tehnyt tarkastuskäynnin Vastaamon Helsingin toimipisteeseen ja todennut tiedotteessaan 18.11.2020, (https://www.valvira.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet) ettei se ole havainnut tarkastuksessa sellaisia puutteita, jotka edellyttäisivät potilastietojärjestelmän käytön rajoittamista tai välitöntä puuttumista Vastaamon tuottamiin palveluihin. Valviran tarkastuksesta tehty raportti ei ole kuitenkaan ollut Tampereen kaupungin käytössä, joten tarkemmin siinä esiin nousseisiin seikkoihin ei ole ollut mahdollista perehtyä. 

Siitä riippumatta, että Vastaamo on tietoturvaan liittyneet ongelmat korjannut, ei voida katsoa, että luottamus toimintaan palvelusetelituottajana olisi palautunut. Asia on edelleen vireillä vahingonkorvausnäkökulmasta. Lisäksi Vastaamo ei ole toteuttanut tietoturvaa ja tietosuojaa alun perin, kuten kaupungin sääntökirjan ns. tietosuojaliite on edellyttänyt.  

Palvelujohtajan 30.10.2020 § 161 päätös perustuu Tampereen kaupungin Lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelujen palveluseteliä koskevan sääntökirjan ehtoihin. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätöstä tulisi muuttaa.

Asian liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 7 ja 20 kohtien nojalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän palvelujohtajan päätöstä § 161, 30.10.2020 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelujohtaja Maria Päivänen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Raija Moilanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

tuki@vastaamo.fi, Maria Päivänen, Tuire Sannisto, Ulla-Riitta Mutikainen, Sini Jukka, Kristiina Järviluoma, psop@tampere.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut oikaisuvaatimusmenettelyssä, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.