Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 127 Vuoden 2020 vapaaehtoisen valinta ja palkitseminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7421/00.04.02/2020

Valmistelija

  • Ylänen Jaana, Hyvinvointikoordinaattori
  • Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132 ja hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen, puh. 040 800 7478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on 27.1.2015 § 19 päättänyt vuosittain palkita vapaaehtoistoimijan. Tänä vuonna palkitaan vuoden 2020 tamperelainen vapaaehtoistyön ruohonjuuritason tekijä, joka on toiminnassaan innostunut ja innostanut muitakin vapaaehtoisia osallistumaan yhteisen hyvän tekemiseen. Palkittava on muille kannustava esimerkki, joka tuo iloa, tukea, voimavaroja ja toivoa niille, joiden kanssa hän toimii. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 5.11.2020 § 110 kokouksessaan, että vuoden 2020 vapaaehtoisena palkitaan etäajan vapaaehtoistyön toimija, joka koronan aikana on tuottanut ja hyödyntänyt uusia vapaaehtoistyön toimintamalleja. 

Palkinto jaetaan tammikuun 2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivänä.

Ehdotuksia palkittavasta henkilöstä sai tehdä 9.-30.11.2020 välisenä aikana avoinna olleella sähköisellä lomakkeella. Yhteensä tehtiin 6 ehdotusta.

Ehdokkaiden valinnassa keskeistä on hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen ruohonjuuritason vapaaehtoistyössä. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vuoden vapaaehtoisen tehtyjen ehdotusten perusteella. Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 32 kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Vuoden 2020 vapaaehtoinen valitaan erillisen liitteen pohjalta.

Valinta tulee julkiseksi 14.1.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lautakunta valitsi Sirpa Koiviston esityksestä yksimielisesti Vuoden 2020 vapaaehtoinen -palkinnon saajan. Valinta kirjattiin erilliseen liitteeseen, joka tulee julkiseksi 14.1.2021.

Tiedoksi

Mika Vuori, Jaana Ylänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.