Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 140 Yksityisten palveluntuottajien suojainten korvaaminen (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

TRE:7680/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustelut

Tampereen kaupunki on etsinyt aktiivisesti keinoja ulkoisten sote-palveluntuottajien suojaintarvikehankintojen tukemiseksi. Suojaintarvikkeiden saannin varmistaminen on omalta osaltaan vahvistanut julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhdenvertaista asemaa. Myös kaupungin vastuuta koronasta (Covid-19) aiheutuneiden suojaintarvikehankintojen korvaamisessa on selvitelty laaja-alaisesti.

Tampereen kaupunki on jakanut Huoltovarmuuskeskuksen toimittamia suojaintarvikkeita maksutta ulkoisille sote-palveluntuottajille aina kun Tampereen kaupunki on toimituksia saanut. Lokakuusta alkaen ulkoisilla palveluntuottajilla on ollut mahdollisuus hankkia suojaintarvikkeita kaupungin kautta Tuomi Logistiikka Oy:ltä täydennyksenä omien hankintakanaviensa kautta tekemilleen hankinnoille. Väliaikaisen toimintamallin tavoitteena on ulkoisten palveluntuottajien kohtuuhintaisten suojaintarvikehankintojen turvaaminen.

Yhteistyössä kaupungin lakimiesten kanssa on todettu, että sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat hankintasopimukset rakentuvat Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (Jyse 2014 palvelut) pohjalle. Sopimuksissa noudatettavien Jyse-ehtojen 9.3 kohdan mukaisesti sopimushinnan tulee kattaa kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Ylimääräisten kulujen korvaaminen tulee kysymykseen siten lähtökohtaisesti erillisen neuvottelun tai sopimisen kautta.

Ulkoiset sote-palveluntuottajat ovat esittäneet kunnille kysymyksiä koronasta aiheutuvien kustannusten ja erityisesti suojaintarvikekustannusten korvaamisesta, sillä ulkoisille sote-palveluntuottajille on koronapandemia aiheuttanut suuria lisäkustannuksia. Esityksen ulkoisille sote-palveluntuottajille aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi on ryhdytty valmistelemaan laskennallista mallia kustannusten korvaamiseksi.

Tampereella ja muissa suurissa kaupungeissa on odotettu sosiaali- ja terveysministeriöstä linjausta lisäkustannusten korvaamiseen. Linjausta ei kuitenkaan ole tullut. Asiassa on oltu yhteydessä sekä Kuntaliiton johtoon että sosiaali- ja terveysministeriön johtoon kansallisten linjausten saamiseksi, mutta yksiselitteistä linjausta korvaamiseen ei ole saatu.

Valtio on tukenut kuntia vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamien kustannusten vuoksi huomattavasti. Muun muassa kuntien yleiskatteisiin valtionosuuksiin on osoitettu 350 milj. euroa testauskustannusten ja suojaintarvikehankintojen aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi. Summa on määräytynyt laskennallisin perustein. Vuonna 2021 suojaintarvikehankintojen korvaaminen on tarkoitus toteuttaa toteutuneiden kustannusten perusteella hakemuksesta.

Vaikka valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä, on sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila todennut, että kuntien tulisi korvata myös ulkoisille sote-palveluntuottajille suojavarusteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

Kustannusten korvausten laskenta perustuu suu-nenäsuojainten ja suojakäsineiden kuukausittaiseen käyttömäärään ja näiden keskimääräiseen kappalehintaan huhti-joulukuussa. Keskimääräinen kappalehinta perustuu Tuomi Logistiikan selvitykseen. Lisäksi laskentaperiaatteissa on huomioitu keskimääräinen suojainten kulutus (4 suu-nenäsuojusta ja suojakäsinettä/ työntekijä / työpäivä). Kotihoidon osalta korvausten laskentaperiaatteissa on noudatettu linjausta, jonka mukaan käytetään yksi suu-nenäsuojain per käynti.

Suu- nenäsuojainten ja suojakäsineiden korvattavat kustannukset on asumispalveluiden osalta laskettu kaavalla hoitopaikkojen tai asukaspaikkojen määrä * hoitajamitoitus * 4 * 22 * 9 * 0,64. Kaavassa luku neljä kuvaa suositeltua suu-nenäsuojaimen käyttömäärää päivässä / työntekijä. Luku 22 kuvaa työntekijän keskimääräisten työvuorojen määrää per kk ja luku 9 on korvattavien kuukausien lukumäärä (huhti-joulukuu). Suojainten keskimääräinen kappalehinta on laskelmassa 0,64 euroa. Kotihoidon osalta korvaus on laskettu kertomalla keskimääräinen käyntimäärä per kk * 9 * suu-nenäsuojaimen ja suojakäsineiden hinta.

Laskennallisen arvion mukaan kaupungille aiheutuu noin 827 000 euron lisäkustannukset.

Häiriötilateiden aikainen johtoryhmä on 16.12.2020 suosittanut suojavarusteiden korvaamista ulkoisille sote-palveluntuottajille samoilla laskennallisilla keskimääräisillä kustannuksilla, mitä Tampereen kaupungille on suojavarusteiden hankinnasta keskimäärin aiheutunut huhti-joulukuussa 2020. Laskennassa huomioidaan henkilöstömitoitukset. Häiriötilateiden aikainen johtoryhmä suosittaa korvaamista asumispalvelujen ja ikäihmisten kotihoidon osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen kaupunki korvaa yksipuolisesti ulkoisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian 1.4. - 31.12.2020 aiheuttamia lisäkustannuksia suojamaskien hankinnasta esitetyn laskennallisen mallin mukaan.

Tampereen kaupunki maksaa määrittelemänsä korvaussumman palveluntuottajan toimittajatietojen mukaiselle pankkitilille viimeistään helmikuussa 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Tuula Haapio, Paula Hakanen, Virva Palomäki, Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Mari Patronen, Arto Lemmetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.