Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 76 Hatanpään sosiaali- ja terveysaseman sekä kuvantamisen tarveselvitys (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4334/10.03.07/2021

Valmistelija

  • Koskiaho Kristiina, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kristiina Koskiaho, puh. 041 730 6858, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen,  puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hatanpään kantasairaalaan suunnitellaan sote-keskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki- ja kuvantamisliikelaitoksen kuvantamisyksikkö sijoitettavaksi samaan uudisrakennukseen Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta.

Tampereen kaupungin talousarviossa on esitetty, että 1.1.2023 sote-asiat ja hankkeet siirtyvät sote-hyvinvointialueille ja hyvinvointialueet ottavat vastuun esim. rakennushankkeiden loppuun viemisestä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennushankkeita edistetään hallitusti hyvinvointialueiden valmistelun aikana. Valmistelussa on lähdetty oletuksesta, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen myötä syntyvät hyvinvointialueet vastaisivat palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Kaupunki edistää palveluiden järjestämisen sujuvaa siirtymistä jatkamalla laadittujen palveluverkkosuunnitelmien mukaisten investointihankkeiden suunnittelua. Vuoden 2023 jälkeen ajoitettujen investointien toteutusta arvioidaan vuoden 2022 ja 2023 talousarviovalmisteluiden yhteydessä.

Tämä tarveselvitys on tehty siten, että Tampereen kaupunki vastaa suunnittelusta hankesuunnitteluvaiheen loppuun saakka (vuosi 2021). Koska sote-ratkaisun aikataulu on vielä tällä hetkellä toukokuussa 2021 epäselvä, hankkeen kokonaisaikataulu on esitetty siten, että Tampereen kaupunki rakentaisi hankkeen loppuun saakka. Muuta vertailukohtaa ei tällä hetkellä ole. Toiminnan olisi tarkoitus alkaa 10/2025. Tämä aikataulu voi kuitenkin olla liian nopea, sillä mahdollisen hyvinvointialueen järjestäytyminen ja hankkeesta vastuun ottaminen vie oman aikansa, jota ei tässä vaiheessa voi ennakoida. 

Suunniteltavan sote-keskuksen Tampereen kaupungin eteläisellä sote-toiminta-alueella väestösuunnitteen perusteella väestö kasvaa vuosina 2021-2035, 32 000:sta 39 000:een henkeen eli noin 7 000 henkeä. Sote-keskuksen toimintakulut ovat noin 8,5 miljoonaa euroa/vuosi. Sote-keskuksessa tilat suunnitellaan muunneltaviksi, jolloin käyttötarpeen vaihtelu mahdollistuu. Tilaohjelman mukaan terveysasemalle on mitoitettu terveysaseman käyttöön 49 vastaanottohuoneen tilat ja näiden läheisyyteen aikuissosiaalityön 10 vastaanottohuonetta. Suun terveydenhuollolle suunnitellaan 12 vastaanottohuonetta. Vastaanottohuoneiden lisäksi palveluiden käyttöön tulee tarvittavat aputilat ja hammashoitolan yhteyteen rakentuu tilat välinehuollolle, joka palvelee myös terveysaseman ja neuvolan tarpeita. 

Lapsiperheiden palveluita keskitetään samaan kerrokseen: neuvolalle 10 vastaanottohuonetta, lapsiperheiden sosiaalityölle 9 huonetta, perhetyölle 5 huonetta, kotipalvelulle 1 huone ja erityiselle kotityölle 2 huonetta. Ehkäisyneuvolalle mitoitetaan 5 vastaanottohuonetta. Kuvantaminen sijoittuu 0 ja 1. kerroksiin, joista isot kuvauslaitteet on helppoa haalata edestakaisin maantasolla kummassakin kerroksessa. Tässä on hyödynnetty loivaa rinnesijaintia. Kuvantaminen palvelee sekä sote-keskusta, että koko Hatanpään sairaalaa. 00-kerroksessa on väestönsuoja-, puku- ja tekniset tilat. 

Hatanpään kantasairaalan alueella korvattava rakennus D on toiminut alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan. Rakennuksessa D toimivat suun terveydenhuolto, terveysasema ja kuvantaminen. Rakennus D-tyhjenee uudisrakentamisen jälkeen melkein kokonaan. Tämän jälkeen sitä voidaan käyttää mahdollisesti tilapäisesti muiden rakennushankkeiden väistötilana ja mahdollisesti myöhemmin purkaa. D-rakennusta ei tarvitse peruskorjata niin raskaasti, kuin toiminnan jatkuessa ennallaan muuten pitäisi.

Uudisrakennuksen laajuus on tällä hetkellä noin 8300 brm². Rakentamiskustannukset ovat sisältäen prosenttitaiteen ovat arviolta noin 29 miljoonaa euroa alv 0%. Tähän summaan sisältyy 12 %:n hankevaraus. Vuokrattava ala on tällä hetkellä tarveselvityksessä 6153 huoneistoneliömetriä ja se jakaantuu seuraavasti: kuvantamiselle kuuluu 1571 huoneistoneliömetriä (htm²), sote-keskus on 3557 htm²:n laajuinen  ja yhteiset tilat käsittävät 1025 htm². 

Investoinnin pääomavuokra lasketaan 6 % investoinnista. Takaisinmaksuaika on 20 vuotta. Alustava vuosivuokra sisältäen pääoma-, kunnossapito- ja tontinvuokran on noin yhteensä 2,1 miljoonaa euroa/vuosi. Vuokran jyvitys tarkistetaan käyttäjittäin, kun suunnittelu edistyy. Sote-keskuksen vuosivuokra on noin 1,5 miljoonaa euroa/vuosi ja PSHP:n vuokra on noin 0,66 miljoonaa euroa/vuosi. Vuokrat eivät ole lopullisia vaan suuntaa antavia. Vuokrat riippuvat investoinnin suuruudesta, johon vaikuttaa mm. tuleva rakentamisen markkinatilanne ja esim. mahdollisen hyvinvointialueen rakentamis- ja vuokrausperiaatteet. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hatanpään sosiaali- ja terveysaseman sekä kuvantamisen tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sanna Vartio, Mari Vuorinen ja Kristiina Koskiaho olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Mari Vuorinen, Sanna Vartio, Harri Haraholma, Maria Päivänen, Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Anne-Mari Aaltonen, Kati Myllymäki, Päivi Sokura, Sanna Määttänen, Leena Vekara, Terhi Huttunen, Sirpa Antinmaa, Jarmo Viljakka, Virpi Ekholm, Kristiina Koskiaho, Jyrki Miettinen, jukka Kauppinen, Tapani Hyrkäs, Juha Rautiainen, Minna Suomela

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.