Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 82 Järjestöjen lisävaatimus koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3802/02.04.00/2021

Valmistelija

  • Palomäki Virva, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Virva Palomäki puh. 040 800 4405, Vesa-Matti Kangas puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Paikalliset järjestötoimijat ovat lähestyneet Tampereen kaupunkia kirjeellä liittyen koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen erityisesti ikäihmisten asumispalveluiden osalta. Ylimääräisiä kustannuksia on syntynyt suojaintarvikkeiden hankkimisesta, tehostetusta siivoamisesta ja koronatestauksesta, mutta myös sijaiskustannusten todettiin kasvaneen merkittävästi vuonna 2020 esimerkiksi karanteeneihin liittyneiden sairauspoissaolojen takia.

Järjestöt arvioivat kaupungin heille vuoden 2020 osalta suorittaman korvauksen riittämättömäksi, koska korvaus on kompensoinut koronaviruksen torjumisen kustannuksia vain osittain. Epävarmuutta tilanteeseen on tuonut myös epätietoisuus siitä, miten koronan aiheuttamia kustannuksia tullaan vuoden 2021 osalta korvaamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 päätöksen mukaisesti kaupunki korvasi ulkoisille asumispalvelujen sekä ikäihmisten kotihoidon palveluntuottajille vuoden 2020 osalta koronapandemian aiheuttamia lisäkustannuksia suojaintarvikkeiden hankinnasta laskennallisen mallin mukaisesti yhteensä  1 010 319,21 euroa. Laskennallinen malli perustui Tampereen kaupungille suojavarusteiden hankinnasta aiheutuneisiin keskimääräisiin kustannuksiin. Muiden suurten kaupunkien vertailun pohjalta voidaan todeta, että Tampereen kaupungin maksama korvaus ulkoisille palveluntuottajille on ollut suuruudeltaan varsin hyvällä tasolla suhteessa muiden kaupunkien maksamiin korvauksiin.

Kaupungin vastuuta koronasta aiheutuneiden suojaintarvikehankintojen korvaamisessa on selvitelty laaja-alaisesti. Yhteistyössä kaupungin lakimiesten kanssa on todettu, että sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat hankintasopimukset rakentuvat Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (Jyse 2014 palvelut) pohjalle. Sopimuksissa noudatettavien Jyse-ehtojen 9.3 kohdan mukaisesti sopimushinnan tulee kattaa kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Ylimääräisten kulujen korvaaminen tulee kysymykseen siten lähtökohtaisesti erillisen neuvottelun tai sopimisen kautta. Myös Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti kuntia vuonna 2020 kirjeessään neuvottelemaan ulkoisten palveluntuottajien kanssa tarvittaessa, mikäli sopimuksen ehdot olisivat jääneet riittämättömällä tavalla määritellyiksi.

Kaupunki on käynyt vuoropuhelua ulkoisten palveluntuottajien kanssa ja hakenut aktiivisesti erilaisia ratkaisuja tukea ulkoisia palveluntuottajia korona-pandemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa. Huoltovarmuuskeskuksen toimittamat tuotteet on jaettu maksutta pääosin ulkoisille palveluntuottajille. Lisäksi ulkoisilla palveluntuottajilla on ollut vuoden 2020 lokakuusta alkaen mahdollisuus hankkia suojaintarvikkeita kaupungin kautta Tuomi Logistiikka Oy:lta täydennyksenä omien hankintakanaviensa kautta tehtäville hankinnoille. Järjestelyllä on pyritty varmistamaan, että suojaintarvikkeita on saatavilla myös ulkoisille palveluntuottajille kohtuullisin ja samantasoisin kustannuksin kuin mitä kaupungille.

Korona-pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia laajasti eri toimijoille. Tampereen kaupunki on kuitenkin toteuttamillaan toimenpiteillä pyrkinyt varmistamaan myös ulkoisten palveluntuottajien selviytymisen edellytyksiä. Kaupungin toteuttamia toimenpiteitä voidaan pitää vuoden 2020 osalta riittävinä valtakunnan tasoisestikin tarkasteltuna. Kaupunki on käynyt vuoropuhelua järjestötoimijoiden kanssa eikä tässä kohden ole todentunut sellaisia perusteita, joiden vuoksi koronan torjumisesta aiheutuneita kustannuksia tulisi lähteä laajamittaisemmin korvaamaan enää vuoden 2020 osalta. Kustannusten korvaaminen vuoden 2021 osalta tarkentuu myöhemmin tämän vuoden aikana ja asiasta tullaan tiedottamaan myös sopimuskumppaneita.

Vuonna 2020 valtion koronatuet kohdistettiin kunnille valtionosuusjärjestämän kautta. Valtionosuusjärjestelmä on luonteeltaan laskennallinen ja yleiskatteinen. Kaikille kunnille korvattiin kustannuksia laskennallisen perusteen mukaan; eli koronatuet eivät perustuneet todellisiin kustannuksiin.

Vuonna 2021 koronaviruspandemian kustannuksia korvataan valtionavustuksilla. Valtionavustuksia koskeva valmistelu on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) ja valtionavustushakua valmistellaan järjestettäväksi syksyn 2021 aikana. Tämänhetkisen alustavan tiedon mukaan haku toteutetaan kahdessa erässä siten, että tammi-elokuun kustannuksia koskevat avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2021 aikana ja syys-joulukuun kustannuksia koskevat päätökset alkuvuodesta 2022. Avustushaussa pääpaino on testauksen ja jäljittämisen, rokottamisen sekä hoidon kustannusten korvaamisessa. Avustus myönnetään laskennallisin perustein, jossa tarkastellaan toiminnan volyymiä kuvaavia tietoja ja keskimääräisiä yksikkökustannuksia. Tarkempi korvausmalli ja jakoperusteet ovat vielä valmisteltavina STM:ssä. Tampereen kaupunki toimii asiassa valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Järjestötoimittajien lisävaatimus koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen hylätään. 

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 § 140 tekemän päätöksen mukaan ulkopuolisille asumispalvelujen sekä ikäihmisten kotihoidon palveluntuottajille maksettua korvausta on pidettävä riittävänä. 

Päätös

Lautakunta päätti

että Järjestötoimittajien lisävaatimus koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen hylätään,

että Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 § 140 tekemän päätöksen mukaan ulkopuolisille asumispalvelujen sekä ikäihmisten kotihoidon palveluntuottajille maksettua korvausta on pidettävä riittävänä.

Lisäksi lautakunta päätti

että Lautakunta edellyttää, että vuoden 2021 korvausten määrä päätetään ja siitä tiedotetaan mahdollisimman pian ja siinä pyritään huomioimaan koronan aiheuttamien kulujen todellinen taso.

 

Kokouskäsittely

Ilkka Porttikivi ilmoitti olevansa esteellinen hallituksen jäsenen ominaisuudesssa. Esteellisyys todettiin Hallintolain 28 § 1 mom. kohdan 5 perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Amu Urhonen teki seuraavan ponsiehdotuksen Aila Dündar-Järvisen kannattamana:
"Lautakunta edellyttää, että vuoden 2021 korvausten määrä päätetään ja siitä tiedotetaan mahdollisimman pian ja siinä pyritään huomioimaan koronan aiheuttamien kulujen todellinen taso".

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Amu Urhosen ponsiehdotuksen.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus, järjestötoimijat, Anniina Tirronen, Mari Patronen, Maritta Närhi, Maria Päivänen, Vesa-Matti Kangas, Paula Hakanen, Virva Palomäki, Sanna Määttänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.