Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Kehitysvammaisten tehostetun asumisen Hannun Linnan yksikön palveluiden järjestäminen Tampereen kaupungin omana toimintana (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4073/05.01.00/2021

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tehostettua palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille on järjestetty Vetrea Terveys Oy:n tytäryhtiön Hoivakymppi Oy:n toimesta Hannun Linnan yksikössä 1.1.2017 alkaen. Hankintasopimus on allekirjoitettu 2.11.2016 (Dnro: 2926/02.07.01/2016). Hannun Linnan palveluntuottaja kilpailutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja kilpailutuksen voittaja, Attendo Oy, vastasi palveluntuotannosta sopimuskauden 2011-2013 ja sopimuksen mukaisen optiokauden 2014-2016. Vuoden 2016 uudelleen kilpailutuksessa palveluntuotanto siirtyi Hoivakymppi Oy:lle. 

Kiinteistön omistaa Lännen YH-asunnot Oy (y-tunnus 0859524-8) ja se sijaitsee Linnainmaalla osoitteessa Hannulankatu 1. Yhteensä vuokrattu tila kattaa 1 119 neliömetrin tilat. Yksikön tilat sijaitsevat kiinteistön ylimmässä kerroksessa (5. krs) ja henkilökunnan sosiaalitilat kiinteistön 1. kerroksessa. Yksikkö on ns. välivuokrauskohde. Tampereen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka  -palveluryhmä on vuokrannut tilat Lännen YH-asunnoilta ja vuokraa ne edelleen suoraan asukkaille.   

Yksikössä tuotetaan palveluina tehostettua palveluasumista 21 asukkaalle ja tuettua asumista 6 asukkaalle. Henkilöstöä yksikössä on 15. Henkilöstö koostuu esimiehestä, sairaanhoitajasta, lähihoitajista ja ohjaajista.

Hoivakymppi Oy on irtisanonut voimassa olevan sopimuksen niin, että palvelutuotanto heidän toimestaan loppuu 1.1.2022.  Tämän ilmoituksen he ovat tehneet 28.1.2021 päivätyllä ilmoituksella. Hoivakymppi Oy on myöhemmin ilmoittanut halukkuudestaan luopua toiminnasta jo aiemmin. Tämän johdosta on käyty neuvottelu 22.3.2021 ja 19.4.2021 Tampereen kaupungin ja Hoivakymppi Oy:n välillä.

Palvelussa on esiintynyt vakavia puutteita jo pitkän aikaa. Hannun Linnaan on tehty vuosina 2017-2021 yhteensä 11 eri valvontakäyntiä, jotka on toteutettu joko kaupungin toimesta tai kaupungin ja aluehallintoviraston yhteistyössä. Jotta palvelutuotanto saadaan asianmukaiseksi, on tarkoituksenmukaista siirtää palvelu kaupungin tuottamaksi aiennetussa aikataulussa.

Vammaispalveluissa on tehty vuonna 2020 selvitys palveluista Valor Oy:n toimesta.

Valor Oy:n selvityksen lopputulema on ollut se, että erityisesti vaikeasti hoidettavien asiakkaiden osalta olisi hyvä lisätä omaa tuotantoa. Selvityksen mukaan kaupungin oma tuotanto on tehostetussa palveluasumisessa kustannustehokasta ostopalveluihin verrattuna.

Tampereen kaupunki on Hoivakymppi Oy:lle maksanut vuositasolla n. 1 060 000 euroa Hannun Linnan palvelujen tuottamisesta. Tuettu asuminen 13,26 euroa/vrk ja ympärivuorokautinen asuminen 124,44 euroa/vrk.

Kustannukset katetaan siirtämällä Hoivakymppi Oy:lle maksettu korvaus palvelun tuotannosta vammaispalvelujen budjettiin.

Toiminta siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteella Tampereen kaupungille.

Hankintasopimuksen päättymisestä Hoivakymppi Oy:n kanssa on tehty erillinen sopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hyväksytään kehitysvammaisten tehostetun asumisen Hannun Linnan yksikön palveluiden järjestäminen Tampereen kaupungin omana toimintana 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Marjaana Räsänen ja Maritta Närhi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Marjaana Räsänen, Anna Mustonen, Kitia/Virpi Ekholm, Jyrki Miettinen, ostopalvelut.tilaaja@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.