Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentumisen selvitystyöhön osallistuminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4072/05.01.05/2021

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi puh. 050 320 6325, vs. johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä puh. 041 730 1322, palvelupäällikkö Marjaana Räsänen puh. 040 800 4712, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue päättää osallistua maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentamista koskevaan suunnitteluun vammaispalvelujen osalta ja päättää keskuksen toimintaan osallistumisesta projektiryhmän esityksen perusteella syksyn 2021 aikana.

Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Pshp:n apuvälineyksikön ja kuntien apuvälinepalveluiden toiminnan yhdistyessä vuoden 2019 alusta. Maakunnallinen apuvälinepalvelu tuotetaan yhteisellä rahoituspohjalla (erityisvelvoitemaksu). Maakunnalliseen apuvälinekeskukseen liittymisestä on Tampereen sosiaali- ja terveyslautankunta tehnyt päätöksen 18.12.2018 § 132.

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisvaiheessa kuntien lausuntopyynnöissä (v. 2018) esitettiin, että keskuksen toiminta laajenee asteittain. Toisessa vaiheessa, vuoden 2021 aikana apuvälinepalveluun on sovittu otettavaksi omaksi hankittavat apuvälineet (esim. proteesi, ortopediset jalkineet, peruukit).

Kolmannen vaiheen toteuttamiseksi, vammaispalvelujen apuvälineiden siirtämiseksi apuvälineyksikköön on perustettu projektiryhmä, joka on aloittanut työnsä vuonna 2021. Projektiryhmän tavoitteena on rakentaa toimintamalli ohjausryhmälle vammaispalvelujen apuvälineiden siirtämisestä Maakunnalliseen apuvälinekeskukseen. Kolmannen vaiheen on määrä toteutua 1.1.2022 alkaen. Projektiryhmässä on ollut mukana apuvälineitä käyttävien asiakkaiden edustaja. Edustaja on juuri vaihtumassa ja ryhmään on tulossa tilalle kaksi asiakasedustajaa. Lisäksi apuvälinekeskukselle on nimetty asiakasfoorumi, jonka kautta asiakkaat voivat osallistua keskuksen toiminnan kehittämiseen. Apuvälineiden ja asunnon muutostöiden siirtoa koskeva asiaa on käsitelty Tampereen vammaisneuvostossa 18.5.2021. Syksyllä järjestetään vielä kaikkien kuntien vammaisneuvostoille yhteinen kuulemistilaisuus ennen lautakuntien lopullisia päätöksiä.

Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden liittämisellä osaksi maakunnallista apuvälinekeskusta tavoitellaan apuvälineisiin liittyvät toimintakäytäntöjen yhtenäistämistä maankunnan alueella. Asiakas saa tarvitsemansa välineet yhden luukun periaatteella sekä sosiaali- että terveydenhuollon välineet samasta keskuksesta. Keskuksen kautta tapahtuva välineiden kilpailutus, hankinta ja huolto vähentää kunnissa tehtävää päällekkäistä työtä. Kustannusten seuranta helpottuu, samoin välineiden kierrätys ja apuvälineitä koskeva tietotaito keskittyy ja vahvistuu.

Suunnitelman mukaan vammaispalvelujen osalta keskukseen siirrettäviä apuvälineitä ovat:

  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet, hälytinlaitteet, ovenavausjärjestelmät)
  • auton apuvälineet (esim. erilaiset hallintalaitteet, istuinratkaisut)
  • asunnon muutostyöt

Suunnittelutyö jatkuu vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana siten, että päätökset toiminnan siirtämisen käytännöistä, kustannuksista ja yhteisistä kriteereistä voidaan tehdä kuntien lautakunnissa syys-lokakuussa 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Päätetään osallistua maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentumisen selvitystyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Marjaana Räsänen  ja Maritta Närhi saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alussa.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Marjaana Räsänen, Leena Köykkä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.