Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 84 Perhetukikeskus Päiväperhon raskaana olevien asiakkaiden ympärivuorokautiseen osastohoitoon liittyvistä asiakasmaksuista luopuminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4415/02.04.03/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja -asetuksessa (912/1992).

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja suuri osa muutoksista astuu voimaan 1.7.2021. Uudessa asiakasmaksulaissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden. Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentin mukaan palveluja tuottava kunta voi päättää, että muitakin kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakasmaksulain uudistus auttaa motivoimaan raskaana olevia päihteiden käyttäjiä aikaisempaa paremmin hoitoon erityissairaanhoidossa tehtävien raskauden seurantaan liittyvien maksuvapautusten myötä.

Tampereella ei ole raskaana oleville erillistä huume-, alkoholi- ja/tai lääkeaineongelmaisten erityisseurantaan ja tukeen tarkoitettua HAL-poliklinikkaa. Kyseisen asiakasryhmän palvelutarpeisiin kaupungissa vastaa Perhetukikeskus Päiväperho, jonka palveluiden asiakaslähtöisyys ja saatavuus tulee myös uudistuksen myötä turvata.

Päiväperhon ympärivuorokautista tukea tarvitsevia raskaana olevia (sekä heidän mahdollisia puolisoitaan) on yksikön palvelun piirissä vuositasolla hyvin pieni määrä (n. 10) ja he ovat usein maksukyvyttömiä ja toimeentulotuen asiakkaita. Asiakasmaksuja koskeva päätöksenteko ja maksujen perintä on aiheuttanut nykyisessä muodossaan tarpeetonta työtä ja lisäkuluja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perhetukikeskus Päiväperhon raskaana olevien tamperelaisten asiakkaiden sekä heidän mahdollisten puolisoidensa asiakasmaksuista luovutaan Perhetukikeskus Päiväperhon toteuttaman ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Minna K Kuusela, Timo Ahonen, Effica-tuki, Pegasos-tuki, Kati Myllymäki, Sanna Määttänen, Maritta Närhi, Vesa-Matti Kangas, Antti Markkola, Tuire Sannisto, Paula Hakanen, Mari Kallinen, Tuija Peurala/Orivesi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.