Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 85 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:91/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Haapio Tuula, Hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Tuula Haapio,​ puh. 050 547 6111,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi, Lakimies Minna Luoma, puh. 040 016 2214, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen,​ puh. 040 801 6103,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveyslautakunta on kokouksessaan 6.5.2021 päättänyt päätösvallan siirrosta viranhaltijoille.

Asiakasmaksulain uudistuksen myötä on syytä lisätä asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta päättäviä viranhaltijoita, joten päätösvaltaa siirretään myös sosiaaliohjaajille ja palveluneuvojille.

Tampereen kaupungin lastensuojeluyksikkö Päiväperhon palvelujen piiriin kuuluvat raskaana olevat sekä pienten lasten perheet, joilla on päihdeongelma. Päiväperhon tarjoamat palvelut pyritään järjestämään mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja joustavasti kulloinkin esille tulevien asiakastarpeiden mukaan.

Päiväperho on lastensuojelulaitos, jossa perheiden ympärivuorokautista osastohoitoa toteutetaan lastensuojelupäätöksen nojalla siten, että hoidon piirissä on lapsen tai lasten lisäksi aina äiti tai perheen molemmat vanhemmat. Raskaana olevat Päiväperhon asiakkaat ovat kuitenkin tilanteessa, jossa heille ei ole vielä syntynyt lastensuojelun asiakkuutta.

Päiväperhon raskaana olevien asiakkaiden edellytyksiä päästä yksikön tarjoaman ympärivuorokautisen osastohoidon piiriin parannetaan tarjoamalla kyseessä olevaa palvelua tarvittaessa sosiaalihuoltolain nojalla. Tähän saakka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ovat tehneet laitoshoidon päätöksen. Päiväperhon johtajalle on tarkoituksenmukaista siirtää jatkossa oikeus päättää yksikön työn piirissä olevan raskaana olevan asiakkaan ja mahdollisesti myös tämän puolison ympärivuorokautisesta hoidosta yksikön osastolla.

Tampereen ja Oriveden kaupungit ovat allekirjoittamallaan yhteistyösopimuksella perustaneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevan yhteistoiminta-alueen. Tampere toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana, joten hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen sääntöjä ja ohjeita.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 19 §:n 1. kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sisältäen osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan sosiaalisen kuntoutuksen osalta ja hallintosäännön 21 §:n 2. kohdan mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää kuntouttava työtoiminta lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuuluvia tehtäviä. Koska Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan toimivalta ei ulotu Oriveden alueelle on kuntouttavan työtoiminnan osalta toimivalta delegoitava Oriveden kaupungin työllisyyspalvelujen viranhaltijoille. 

Tampere ja Orivesi ovat mukana 1.3.2021 - 30.6.2023 työllisyyden kuntakokeiluissa, jossa osa työnhakijoista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja työllisyyspalvelujen antamisesta vastaa asiakkaan kotikunta.

Oriveden kaupungin työllisyyspalvelujen yksilö- ja työkykyvalmentajalle sekä työllisyyspalvelujen päällikölle tulee delegoida päätösvalta kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä palveluista lukuun ottamatta osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Sosiaalityöntekijän päätösvaltaa olisi syytä tarkentaa  täysi-ikäisen aikuisen asiakkaan holhoustoimesta annetun lain 91 §:n  ja asiakaslain 9 §:n mukaisen ilmoituksen osalta.

Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä,​ joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava,​ mitä lainsäädännössä on säädetty.

Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat,​ joille lautakunnan toimivalta siirretään,​ toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Muutoksista jaetaan lautakunnan jäsenille tiedoksi erillinen liite.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan 1.7.2021 alkaen. 

Tämä päätös korvaa sosiaali-​ ja terveyslautakunnan päätöksen 6.5.2021 § 67.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maritta Närhi,​ Eeva Torppa-​Saarinen,​ Maria Päivänen,​ Mari Patronen,​ Määttänen Sanna,​ Anniina Tirronen,​ Kaisa Taimi,​ Paula Hakanen,​ Mari Kallinen,​ Tuula Haapio,​ Eija Haapanen,​ Heli Rajala,​ Terhi Kokkonen,​ Tuija Peurala/Orivesi, Minna Luoma, ko-​pa-​li (konsernihallinto,​ palvelualueet,​ liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.