Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2021 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5111/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiacontroller Heidi Ilvonen, puh. 0400 915244, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä asiakastyytyväisyyden ja riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät tammi-huhtikuussa 2021 pääosin suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi monien digipalvelujen käyttö ja käyttöönotto on lisääntynyt merkittävästi alkuvuoden aikana. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen ja palvelujen vaikuttavuuden kehittämisessä on edetty koronapandemiatilanteesta huolimatta. Kehittämistyön vaikutukset näkyvät muun muassa Acuta-käynneissä, jotka ovat kotihoidon asiakkaiden osalta vähentyneet 22 % ja kaikkien käyntien osalta 4,5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuvan asiakaspalautteen NPS-tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Osan toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan vain osittain kuluvan vuoden aikana. Palveluaikojen laajennus ei ole edennyt kaikilta osin suunnitellusti pääasiassa pandemiatilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi. Koronarokotuksia on kuitenkin järjestetty virka-ajan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin tavoitteen mukaisesti. Psykiatrisen vuodeosastohoidon käyttö on lisääntynyt edelleen, ja hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet tammi-maaliskuussa 6,7% edelliseen vuoteen verrattuna. Koronapandemian lisäksi tähän on vaikuttanut lääkäriresurssien vajaus psykiatrisessa avohoidossa. Työntekijäkokemuksen kehityksessä näkyy myös pandemiasta johtuva kuormittuminen.

Toimenpiteistä, joiden arvioitiin jäävän osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin ja niihin esitetään korjaustoimenpiteitä. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti sisältää myös tarkemman tilannearvion sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisimmistä tunnistetuista riskeistä, kuten pitkittyneestä koronapandemiasta, palvelutarpeiden ja menojen kasvusta, henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta sekä tietojärjestelmien haavoittuvuudesta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 7,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti vastaanottopalvelujen talouden toteumaan. Suurimmat ylitykset ovat laboratoriopalvelujen ostoissa, mikä aiheutuu koronatestauksesta. Tammi-huhtikuussa on kirjattu välittömiä koronakustannuksia yhteensä 7,8 milj. euroa. Koronakustannuksiin saatavia valtionavustuksia ei ole jaksotettu alkuvuoden toteumaan. Lisäksi lastensuojelun menot ovat toteutuneet selvästi ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 20,4 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suurimmat ylitykset ovat lastensuojelun ja vammaispalvelujen ostoissa. Ennuste on heikentynyt maaliskuun ennusteeseen verrattuna 4,4 milj. euroa pääosin lastensuojelun ostopalvelujen ja tehostetun palveluasumisen ostojen ylitysennusteen kasvusta johtuen. Koronakustannukset näkyvät merkittävinä menojen ylityksinä ja arvioidut valtion korona-avustukset tulojen ylityksinä. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 40,2 milj. euroa eli +4,9 %.

Tilinpäätösennusteessa on arvioitu koronan aiheuttamia välittömiä kustannuksia noin 17,7 milj. euroa, johon on ennustettu 100 % valtionavustus. Lisäksi Oriveden yhteistoiminta-alueen koronakustannukset ovat arviolta noin 0,4 milj. euroa. Koronan suurimmat talousvaikutukset aiheutuvat koronatestauksesta, massarokotusten järjestämisestä ja suojavarustekustannuksista.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 18,6 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu pääosin välittömien koronakustannusten kattamiseksi saatavista valtionavustuksista. Valtionavustusten hakumenettelystä ja -kriteereistä tiedotetaan vasta myöhemmin, joten ennuste perustuu arvioon. Myyntituottojen ennustetaan ylittyvän aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan Oriveden yhteistoimintaosuuden vuoksi.  Maksutuottojen kertymään vaikuttaa 1.7.2021 voimaan tulevan asiakasmaksulain muutokset, jotka pienentävät maksutuottoja erityisesti ikäihmisten palveluissa. Maksutuottojen ennuste on hieman budjetoitua parempi asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista huolimatta.

Toimintakulujen ennuste on 39,0 milj. vuosisuunnitelmaa suurempi. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa sekä hoitotarvikekustannuksissa. Palvelujen ostoissa on merkittäviä ylityksiä etenkin lastensuojelun sijaishuollossa ja vammaispalveluissa sekä koronatestaukseen liittyvissä laboratoriopalveluissa. Vastaavasti erikoissairaanhoidon palvelutilauksen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP) ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ylitykset johtuvat pääosin lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kasvaneista kustannuksista sekä koronaviruspandemiasta johtuvista suojavarustekustannuksista. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina massarokotuspisteen ja terveysasemien resurssitarpeen sekä eläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Vastaavasti suun terveydenhuollossa, ikäihmisten palveluissa ja sairaalapalveluissa henkilöstömenot alittuvat rekrytointihaasteista johtuen. Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla. Vuokrakulut ylittyvät, koska uusia tiloja ei ole huomioitu kaikilta osin talousarviossa mm. koronavastaanoton ja massarokotuspisteen osalta. Lisäksi ikäihmisten palvelujen koneiden ja laitteiden vuokrat toteutuvat suunniteltua suurempina mm. lääkeautomaattien lisäämisestä johtuen. Muihin toimintakuluihin on arvioitu Tesoman hyvinvointiallianssin sopimuksen mukainen bonus, mikä johtuu kustannusten alittumisesta ensimmäisellä neljän vuoden sopimusjaksolla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Alkuvuonna investointeja on toteutunut 0,4 milj. euroa. Investointiennuste on 1,8 milj. euroa, mikä on budjetoidun mukainen.

Palveluryhmissä on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pienentämään ennustettuja ylityksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.