Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 83 Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton lyhyiden psykoterapiapalvelujen palveluseteli (yhteistoiminta- alueen asia) 

TRE:4525/06.02.01/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava psykologi Merja Värri, puh. 040 806 3843,etunimi.sukunimi@tampere.fi, ostopalvelusihteeri Sini Jukka, puh. 040 639 7447, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päätti mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelusetelin käyttöönotosta 13.4.2016 (§ 58). Palvelusetelin psykoterapiajaksot kohdistettiin aikuisille ja heidän perheilleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta laajensi palvelusetelillä tarjottavien psykoterapiajaksojen kohderyhmäksi 13–17 -vuotiaat nuoret 13.12.2017 (§ 74). Palvelusetelien arvot sosiaali- ja terveyslautakunta on päivittänyt 18.12.2019 (§ 132).

Lyhytpsykoterapian palveluseteli on ollut käytössä Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa vuoden 2020 loppuun asti. Psykiatrian integraation yhteydessä lyhytpsykoterapian palvelusetelitoiminta jäi kaupungin perusterveydenhuollon mielenterveystyöhön. Vuoden 2021 alusta palvelusetelin ovat myöntäneet Tampereen kaupungin vastaanottotoiminta ja nuorisovastaanotto. Palvelut ovat potilaille maksuttomia.

Palvelusetelitoiminnalla on osittain saavutettu sille asetetut tavoitteet; potilaille on voitu tarjota aiempaa nopeammin riittävän tiivis ja määräaikainen psykoterapeuttinen hoitojakso ja he ovat saaneet apua oireisiinsa. Palveluseteli on mahdollistanut terapiajakson niille potilaille, jotka muuten olisivat joutuneet odottamaan liian kauan tarvitsemaansa hoitoa.

Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton palvelusetelillä tarjottavien psykoterapiapalvelujen palvelusisältöön on tarkoituksenmukaista lisätä kolmanneksi palveluksi yksilöpsykoterapian ja perheterapeuttisen hoidon oheen ryhmäpsykoterapia. Ryhmäpsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto moniin psyykkisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja akuutteihin kriiseihin. Ryhmäpsykoterapia on erityisen hyödyllinen, jos potilaalla on sosiaalista jännittyneisyyttä, sosiaalista vetäytyneisyyttä tai vuorovaikutusongelmia ihmissuhteissa.

Eri terapiapalvelujen hintoja on kartoitettu vuonna 2019. Silloin havaittiin, että Tampereen kaupungin hinnat eivät ole vertailtaessa kilpailukykyisiä. Vertailua tehtiin esim. HUSissa vastaavien palveluiden (yksilö- ja perheterapian) hintoihin. Tavoitteena oli saada hinnoista kilpailukykyisiä ja mahdollisesti uusia terapeutteja palvelusetelituottajiksi. Palvelusetelituottajien puute aiheutti liian pitkän odotuksen niille potilaille, joille Tampereen kaupunki on palvelusetelin myöntänyt. Palvelusetelipotilaat eivät saaneet joustavasti aikoja terapeuteille, koska tuottajat eivät nähneet kannattavaksi sitoutua Tampereen kaupungin maksamalla korvauksella palvelua tarjoamaan.

Tällä hetkellä (6/2021) aktiivisia palvelusetelituottajia on n.12. Terapeutit ovat viestittäneet selkeästi jo aiemmin, ettei heidän kannata jatkaa palvelusetelituottajana, koska palvelusetelin arvo on alihinnoiteltu. Heidän on ollut kannattavampaa tuottaa pitkää KELA-terapiaa. Muutama terapeutti on myös peruuttanut palvelusetelituottajana toimimisensa em. syystä. Palveluseteliin on ollut käytettävissä 100 000 e/ vuosi. Vuonna 2020 tästä summasta käytettiin vain n. 30 000 e. Alhaiseen käyttöasteeseen vaikutti setelillä tuotettavasta terapiasta maksettava korvaus, joka heikensi palvelusetelien käytettävyyttä ja terapeuttien saatavuutta. 

Tuottajille maksettava korvaus ei ole siis vieläkään oikealla tasolla, vaan hintoja on syytä tarkistaa edelleen. Palvelusetelittuottajina toimiville terapeuteille tuli v. 2020 terapiatyön lisäksi täytettäväkseen potilaista lisää arviointimittareita.Tuolloin Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluseteli valittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käynnistämän laaturekisterin pilottikohteeksi. Hankkeen tavoitteena on ollut saada kokemuksia laaturekisterin kautta tapahtuvasta psykoterapian vaikuttavuuden arvioinnista. Terapeutit ovat velvoitettuja olemaan mukana hankkeessa, mikäli haluavat toimia Tampereen kaupungin palvelusetelituottajina. Hanke jatkuu edelleen. Terapeuteille tuli opeteltavakseen täysin uusi sähköinen järjestelmä, jo olemassa olevan PSOP- järjestelmän lisäksi. Tämä vie terapeuteilta aikaa heidän varsinaisesta terapiatyöstään, työ heillä on siis lisääntynyt.

Palvelusetelin aiemmat palvelut ja arvot:

1)     Lyhyt psykoterapeuttinen yksilöhoitojakso (5-10 krt)

45 minuuttia/ 90 €

90 minuuttia /125 €

2)     Lyhyt perheterapeuttinen hoitojakso (5-10 krt)

45 minuuttia/ 105 €

90 minuuttia/145 €

Palvelusetelin uudet arvot palveluille:

1)     Lyhyt psykoterapeuttinen yksilöhoitojakso (10 tai 20 krt)

45 min/ 105 €

2)     Lyhyt perheterapeuttinen hoitojakso (10 tai 20 krt)

90 min/ 160 €

      3)      Ryhmäpsykoterapia (10 tai 20 krt)

                90 min/ 85 €.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton psykoterapiapalvelujen palvelusetelin sääntökirja, palvelusisällön muutos sekä palvelujen korotetut arvot hyväksytään.

Palvelusisällön ja hintojen tarkastuksen lisäksi päivitettyyn sääntökirjaan tehdyt pienet teknisluonteiset, lainsäädäntöön ja yleiseen ohjeistukseen liittyvät tarkennukset hyväksytään.

Sosiaali ja terveyspalvelujen johtaja voi päätöksellään tehdä sääntökirjaan muutoksia, mikäli lainsäädäntöön, palveluseteliohjeistukseen tai Tampereen kaupungin käytäntöihin tulee muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mari Patronen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Kati Myllymäki, Tuire Sannisto, Jenni Halava, Merja Värri, Sini Jukka, Päivi Juurinen, psop@tampere.fi, palvelusetelituottajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.