Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4462/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Patronen Mari, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, kotihoidon päällikkö Sirkku Miettinen, puh. 050 553 8683, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kotihoidossa käynnistettiin syksyllä 2019 Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke. Hanke on toteutettu yhteistyössä NHG:n kanssa osana Kotitori-sopimuksen yhteiskehittämistä. Hanke kestää elokuuhun 2021. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kotihoidon hoitajatiimien toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. ​

Hankkeessa luodaan ​yhteinen kuva kotihoidon tavoitteista ja toteutustavoista, ​konkreettisia työkaluja hoitajatiimien toimintaan ja työhön arjessa​ sekä seurannan malli, jonka avulla sekä henkilöstön että johdon on mahdollista seurata toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista​.

Kehittämishankkeen etenemistä on seurannut ja varmistanut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat olleet apulaispormestari, henkilöstön edustajina Tehyn, Superin, JHL:n ja Jytyn pääluottamusmiehet ja kotihoidon työsuojeluvaltuutettu sekä hankkeessa mukana olevat konsultit ja kotihoidon ja soten palvelualueen edustajat.

Vetovoimainen kotihoito -kehittämishankkeessa toteutettiin henkilöstökysely marras-joulukuun taitteessa 2019. Kyselyssä kartoitettiin kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tämän kyselyn tulosten perusteella suunniteltiin yhteiskehittämistyöpajat keväälle ja syksylle 2020. Näissä työpajoissa haettiin tarkempaa ymmärrystä ja etsittiin juurisyitä muutostarpeiden taustalla.

Konkreettisena muutoksena syksyllä 2020 otettiin käyttöön vastuuhoitajamalli ja työnjärjestely ja resurssipooli siirtyivät palvelualueille 1.2.2021. Moniammatillisen tiimityön ja kotihoidon ja asiakasohjauksen välisen yhteistyön kehittäminen oli syksyn 2020 työpajojen teema ja se nostettiin myös vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan tavoitteena ja toimenpiteinä. Kevään 2021 aikana on koottu kotihoidon käsikirjaa, joka kokoaa yhteen kotihoidon tavoitteet, kuvaa moniammatillisen tiimityön mallia ja verkostoa asiakkaan ympärillä. Käsikirjaa on koottu myös konkreettisia työkaluja kotihoidon työntekijöille. Käsikirja toimii jatkossa perehdytyksen tukena ja sitä päivitetään ja täydennetään aina tarpeen mukaan. Lisäksi hankkeessa on luotu konkreettinen tavoitteiden kirjaamisen ja seurannan malli kotihoidon lähipalvelualueille.

Henkilöstökysely toistettiin toukokuussa 2021. Kyselyn alustavien tulosten perusteella merkittävimmissä muutostarpeissa ja hankkeen kehittämiskohteissa (kiire, työn kuormittavuus, työnjärjestely, tiedon kulku, työntekijöiden kuuleminen muutoksissa) on tapahtunut myönteistä kehitystä hankkeen aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mari Patronen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Raija Moilanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mari Patronen, Sirkku Miettinen, Tiina M Aalto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)