Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 45 Apulaisylilääkärin viran perustaminen ja erikoislääkärin viran lakkauttaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmässä (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1617/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Päivänen Maria, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602 ja perheneuvolan johtaja Ulla-Riitta Mutikainen, puh. 040 800 4864 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perheneuvola palvelee tamperelaisia ja orivesiläisiä lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Lastenpsykiatrinen avohoitotyö kuuluu tärkeänä ja olennaisena osana perheneuvolan kokonaisuuteen kasvatus- ja perheneuvonnan ja avioliitolain mukaisen perheasioiden sovittelutyön ohella. Lastenpsykiatrinen erikoislääkärityö muodostaa perheneuvolassa yhtenäisen ja keskitetyn kokonaisuuden, johon kuuluu osana myös laaja-alainen ja monitoimijainen palveluiden kehittäminen eri yhdyspintaverkostoissa sekä myös maakuntatasolla. 

Osana perheneuvolan johtamismallin uudistamista on tarpeen perustaa apulaisylilääkärin virka. Apulaisylilääkärin virkatehtävät muodostuvat hallinnollisista tehtävistä (n. 50 %), jossa keskeisenä osana on perheneuvolan lääkäreiden ja nepsy-tukitiimin lähiesimiestehtävät. Tämä järjestely tarkoittaa nykyisen erikoislääkärin viran (10008177) lakkauttamista. 

Edellä mainitun perusteella esitetään, että lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän perheneuvolaan perustetaan apulaisylilääkärin virka ja nykyinen erikoislääkärin virka (10008177) lakkautetaan 1.4.2021 alkaen. Viranhltija on antanut suostumuksensa järjestelyyn.

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Perheneuvola
Tehtävänimike: Apulaisylilääkäri
Kustannuspaikka: 122430
Asema: 0 Muu
Esimies: Perheneuvolan johtaja
Palvelusuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: L1TK2000
Työaikamuoto: Lääkärisopimuksen mukainen
Viikkotyöaika 38,25 h/vko
Palkkaesitys: 5655,24 euroa/kk
Rinnastus: 50052835

Apulaisylilääkärin tehtävänkuvaus (ID: 5592317) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Esitetyn viran määrärahat sisältyvät vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan eikä esitys lisää henkilötyövuosia. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan apulaisylilääkärin virka (10008177) ja lakkautetaan erikoislääkärin virka 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Ulla-Riitta Mutikainen, Riitta Parkkinen, Kristiina Järviluoma, Seija Keskinukari, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.