Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 46 Perhetukikeskuksen johtajan (1), johtavan sosiaalityöntekijän (1) ja sosiaalityöntekijöiden (7) virkojen perustaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1726/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Päivänen Maria, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sijaishuollon lisääntynyt tarve on lisännyt ostopalvelujen menoja. Tähän vastataan perustamalla Kuusikon perhetukikeskukseen uusi osasto nuorisoikäisten lyhytaikaisia sijoituksia varten. Kuusikon perhetukikeskuksessa toimii jo nyt lastensuojelun avohuollon sijoitusten seitsemänpaikkainen osasto. Perustettava uusi seitsemänpaikkainen osasto vastaa nuorisoikäisten lyhytaikaisiin kiireellisiin sijoituksiin. 

Lastensuojelulaki 60 § määrittelee lastensuojelulaitoksen henkilöstöstä. Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan johtajan tulee täyttää sosiaalihuoltolain 46 a §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Lastensuojelulaitoksessa on myös oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.

Perhetukikeskuksen johtajan virka esitetään perustettavaksi 1.5.2021 alkaen johtamaan Kuusikon perhetukikeskusta. Perhetukikeskuksen johtaja vastaa Kuusikon perhetukikeskuksen kokonaisuuden ja osastojen toiminnasta ja palvelun laadusta, kehittämisestä, henkilöstöhallinnosta, taloudesta ja kiinteistöön liittyvistä tehtävistä. Lisäksi hän osallistuu erilaisten sidosryhmien ja verkostojen kokouksiin. Tarvittaessa perhetukikeskuksen johtaja osallistuu myös asiakastyöhön ja vastaa lastensuojelulain mukaisten rajoituspäätösten tekemisestä laitoksessa. Esitetty virka sisältyy vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Kuusikko
Tehtävänimike: Perhetukikeskuksen johtaja
Kustannuspaikka: 122182
Asema: 0 Muu
Esimies: Palvelupäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS030
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 11, yleistyöaika keskimäärin 38,25 tuntia/viikko
Palkkaesitys: 3584,14 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10006038

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja saatavuusongelmat johtivat vuoden 2018 lopulla kriittiseen tilanteeseen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan perhepalvelun ja lastensuojelun viranomaistoiminnassa. Tilanteeseen puututtiin resurssilisäyksillä sekä kehittämishankkeella, joka päättyi huhtikuussa 2020. Kehittämishankkeessa edistettiin rekrytointiin, osaamiseen, työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen sekä johtamiseen liittyviä teemoja. Hankkeen etenemisestä raportoitiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle säännöllisesti. Hankkeen jälkeen kehitystyötä on seurattu sosiaalityön kehittämisen ryhmässä.

Loppuvuodesta 2020 sosiaalityön saatavuuden tilanne on kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan ja työntekijäkohtainen asiakasmäärä on lisääntynyt. Asiakasturvallisuus on vaarantunut, kun palvelutarpeen arviointeja ei ole perhepalveluissa pystytty tekemään 100-prosenttisesti lakisääteisissä määräajoissa. Sijaishuollon osalta asiakasmäärä kasvaa jälkihuoltovelvoitteen laajenemiseen liittyen, eikä tähän ole pystytty riittävästi varautumaan vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä. Selkeästi on nähtävissä, että korona-pandemian aiheuttaman tilanteen seurauksena lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi on lisännyt palvelutarvetta ja odotettavissa on nousun jatkuminen. 

Aluehallintovirasto ja Valvira valvoo määräaikojen toteutumista. Työntekijöiltä on tullut myös sosiaalihuoltolain § 49 mukaisia omavalvontailmoituksia työtilanteeseen liittyen. 

Lastensuojelulakiin on tulossa muutos, joka rajaa sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää. Muutos tarkoittaisi nykyresursseihin ja -asiakasmäärillä arvioituna noin 20 sosiaalityöntekijän, noin 1,5 milj. euron lisäyksen, mikäli tavoitteena olisi lain sallima enimmäisasiakasmäärä 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden.

Edellä mainitun perusteella esitetään, että lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään perustetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka ja seitsemän (7) sosiaalityöntekijän virkaa 1.4.2021 alkaen. Kustannukset katetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan tekemällä vuosisuunnitelmamuutoksella siirtämällä rahat lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista ao. kustannuspaikoille. Sijaishuollon ostopalvelujen ylityksen riskiä vähentää talousarviossa huomioitu toukokuussa 2021 avattava uusi sijaishuollon osasto Kuusikon perhetukikeskukseen. 

Resurssilisäysten lisäksi työyhteisöissä kehitetään työn rakenteita ja organisointia. Meneillään on myös selvitys aikuissosiaalityön tehtävien kehittämiseksi erityisesti niiden perheiden aikuisten osalta, joiden lapsilla on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen asiakkuus. Työn- ja tehtävänjakoa uudistamalla saatettaisiin helpottaa lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työtehtäviä. Mahdollisen työnjaon pilotointi kohdistuisi avohuollon lastensuojelutyöhön.

Perustettavan viran tiedot, johtava sosiaalityöntekijä:

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Perhepalvelut
Tehtävänimike: Johtava sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122305
Asema: 0 Muu
Esimies: Palvelupäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 37,75 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3833,71 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10004799

Perustettavan viran tiedot, sosiaalityöntekijä (5):

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Perhepalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä (5)
Kustannuspaikka: 122247 (1), 122257 (2), 122267 (2)
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 37,75 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3475,89 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10007973

Perustettavan viran tiedot, sosiaalityöntekijä (2):

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä (2)
Kustannuspaikka: 122102
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 37,75 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3475,89 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10006411

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehdot määritellään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään esityksen mukaisesti perhetukikeskuksen johtajan virka 1.5.2021 alkaen sekä johtavan sosiaalityöntekijän virka ja seitsemän (7) sosiaalityöntekijän virkaa 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Minna.K.Kuusela, Terhi Huttunen, Kristiina Järviluoma, Anne Kesseli-Sorvali, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi, Katja Tarkkala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.