Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1576/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Helovuo Laura, Sosiaaliasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo, puh. 040 800 4187, hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamiehillä on lainmukainen velvollisuus antaa vuosittain toiminta-alueensa kunnanhallituksille selvitys sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa. Sosiaaliasiamiehen selvitys käsitellään vuosittain kaupunginhallituksen lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehet palvelevat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntia. Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia oli vuoden 2020 aikana koko toiminta-alueella yhteensä 943, joista 606 koski Tamperetta ja 19 Orivettä.

Sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä eniten lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelua ja lapsiperheiden sosiaalityötä koskevissa yhteydenotoissa korostuu kokemus siitä, ettei asiakas koe tulevansa kuulluksi, työntekijää on vaikea tavoittaa ja asiakirjapyyntöjä ei aina toimiteta lain määrittelemässä ajassa. Palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat jäävät välillä tekemättä tai niiden tekemiseen tai niiden asiakkaalle saakka toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan.

Sosiaaliasiamieheen on ottanut yhteyttä useampi paljon palveluja käyttävä kuntalainen, joka on kertonut, että heidän asiakkuutensa on päätetty aikuissosiaalityössä, koska ammattihenkilö ja asiakas ovat eri mielisiä tuen tarpeisiin vastaavista palveluista. Nämä asiakkaat jatkavat asiointiaan neuvonnan kautta. Ongelmana tässä on se, että neuvonnan asiakkuudessa tulisi olla vain väliaikaisessa tuen tarpeessa ja silloin kun neuvojen mukaisesti osaa toimia itse. Jo aiemmin osan näistä asiakkaista mielenterveyspalvelut lopetettiin ja heille kerrottiin, että he ovat autettavissa aikuissosiaalityön keinoin. 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Jonkin verran huolta aiheuttivat pandemian vuoksi asetetut rajoitustoimenpiteet. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa väliset sekä palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten ja omaisten peruuntuneet tapaamiset harmittivat. Joiltakin osin perusoikeuksien rajoitusten purkaminen ei tapahtunut täysin ketterästi seuraten tautitilanteen ja valtakunnallisten ohjeiden kehitystä.

Lainsäädäntö painottaa työnantajan vastuuta laadukkaiden palvelujen toteutuksessa. Jotta lain tarkoitus toteutuu käytännössä, tarvitaan sosiaalialan työpaikoilla hyvää johtamista ja henkilöstön koulutusta. Usein paras käsitys asiakkaiden palvelujen toteutumisesta on sosiaalialan henkilöstöllä. Henkilöstöllä on sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Ilmoitus tehdään palveluista vastaavalle ja viime kädessä oman alueen aluehallintovirastoon. Valvovana viranomaisena aluehallintovirasto selvittää tilanteen ja voi tarvittaessa ohjata tai määrätä työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksessä esiintuotujen epäkohtien poistamiseksi ryhdytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen, Tuija Peurala/Orivesi, Maritta Närhi, Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Taija Mehtonen, Laura Helovuo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)