Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 43 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luopuminen määräajaksi (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7285/05.01.05/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä, puh. 041 730 1322, palvelupäällikkö Marjaana Räsänen, puh. 040 800 4712, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät kuljetuspalvelut ovat toimineet Tampereella jo pitkään yhdistelyperiaatteella. Em. kuljetuspalveluiden yhdistelystä luovuttiin 17.3. - 30.6.2020 väliseksi ajaksi Covid 19 -epidemian vuoksi sekä uudelleen ajalle 2.12.2020 - 28.2.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä (Sotela 16.12.2020 § 130).  Covid 19-epidemiatilanne on edelleen Pirkanmaalla kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on antanut ohjeistuksen ylimääräisten kontaktien välttämisestä, maskien käytöstä sekä turvavälien pitämisestä epidemian leviämisen estämiseksi. Covid-19 rokotukset ovat käynnistyneet, mutta kaikkia yli 70-vuotiaita tai riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia ei ole rokotettu. Rokotusaikataulut ovat riippuvaisia rokotteiden saannista. Kuljetuspalvelujen yhdistelemättä jättämisellä suojataan edelleen kuljetuspalvelujen käyttäjiä, kunnes rokotussuojaa saadaan laajennettua ja epidemiatilanne muuttuu parempaan suuntaan.

Vammaispalvelulain mukaisia matkoja tekee kuukausittain n. 2300 asiakasta, joista 60 % on yli 70-vuotiaita. Yksinkulkuoikeus on tällä hetkellä n. 460 asiakkaalla. Yksinkulkuoikeus kaikissa kuljetuksissa lisäisi kustannusten nousua arviolta n. 100 000 e/kk. 

Edellä mainituin perustein esitetään, että vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luovutaan 1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti ja että sosiaalihuoltolain mukaisissa matkoissa luovutaan yhdistelyistä samoin 1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti niiden käyttäjien osalta, jotka ovat yli 75-vuotiaita.

Ryhmäkuljetukset esimerkiksi kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan osalta jatkuvat yhdistettyinä, koska näin palvelut pystytään turvaamaan. Jos yhdistelystä luovuttaisiin, kuljetuskalustoa ei saataisi riittämään. Kuljettajille on jaettu maskeja, joita he voivat antaa asiakkaille, joilla ei ole omaa maskia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luovutaan 1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti.

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luovutaan 1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti niiden käyttäjien osalta, jotka ovat yli 75-vuotiaita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelyn tilapäistä keskeyttämistä tarkastellaan uudelleen lautakunnassa ennen keskeytyksen päättymistä."

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelyn tilapäistä keskeyttämistä tarkastellaan uudelleen lautakunnassa ennen keskeytyksen päättymistä."

Aila Dündar-Järvinen kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Leena Köykkä, Marjaana Räsänen, Kaisa Taimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.